Ruimtelijke koers: liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Er zullen in Houten de komende periode circa 5000 extra woningen worden gebouwd. Dat werd tijd, want de wachtlijsten zijn al jaren veel te hoog en jongeren wordt onvoldoende kans geboden om betaalbaar in Houten te kunnen wonen. Het college van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie heeft in de ruimtelijke koers haar plannen ontvouwd, maar de keuzes zijn allesbehalve logisch.

De keuzes van dit college zijn vooral minder groen, meer overlast, stedelijke verdichting en hoogbouw. Een groot deel van deze nieuwe woningen zal bijvoorbeeld gebouwd worden bij de Doornkade, nabij de A27. De nieuwe bewoners kunnen hier op voorhand al verzekerd zijn van geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Waarom wordt er niet gekozen om te bouwen in Houten-Oost, richting Bunnik en Odijk?

Ook de keuzes op bestaand terrein vallen ongelukkig uit. De Molenzoom wordt zo vol gebouwd met enorme hoogbouw dat deze concentratie de leefbaarheid van deze wijk aantast. En dan nog maar te zwijgen van de toename van verkeerstromen en parkeeroverlast. De Gildes en de Dijkhoeve worden eveneens vanuit het niets geconfronteerd met hoogbouw en het verdwijnen van groen. Ook wordt op de huidige wal van de Rondweg gebouwd, zodat in de Borchen en de Gaarden bewoners in hun achtertuin een vijf-lagen hoog appartementencomplex geplaatst krijgen. Behalve dat dit niet aansluit bij het huidige concept van groen en laagbouw binnen de wijken, is van privacy niet meer te spreken.

Dit college heeft mede onder druk van Inwonerspartij Toekomst Houten de termijn voor de zienswijze verlengd. En terecht! De plannen raken onze inwoners en er zijn bijna 400 zienswijzen van bewonersgroepen en inwoners ingediend. Wij zullen ons inzetten voor andere keuzes die meer aansluiten bij een leefbaar Houten en ons zo gewaardeerde Houtense DNA!

Willem Zandbergen

Raadslid ITH

College vindt euro’s belangrijker dan inwoners van Schalkwijk

In de gemeenteraad van 16 juni stond de startnotitie Lekdijk centraal. De gemeente heeft een grondruil mogelijk gemaakt ten behoeve van de agrarische structuurversterking op het Eiland van Schalkwijk. De kosten die hiermee gepaard gaan, moeten gedekt worden door extra woningen op de Lekdijk.

Deze financiële invalshoek is leidend bij de gemaakte keuzes. “Onbegrijpelijk dat de locatie, het aantal en het soort type woningen uitsluitend financieel zijn ingegeven, stelt Willem Zandbergen, raadslid van Inwonerspartij Toekomst Houten. Het college vraagt zich niet af of dit aansluit bij de woningbehoefte van de Schalkwijkers, of deze versnippering van woninglocaties op de Lekdijk en de Kaaidijk wel past binnen het mooie landschap van Schalkwijk en waarom er niet nabij de dorpskernen gebouwd wordt.

ITH heeft zich ingezet in het debat om de besluitvorming even uit te stellen om met alle betrokkenen de impact hiervan goed te doorgronden en om te bezien of er echt geen andere alternatieven zijn. De PvdA steunde in de gemeenteraad als enige dit voorstel. Het uitdrukkelijke appèl werd echter door de wethouder resoluut afgewezen.

“Onbegrijpelijk, zeker nu het participatieproces met de omwonenden al niet goed was verlopen. En dan te bedenken dat dit niet de eerste keer is. Ook bij de opheffing van de dienstregeling van lijn 45 en recenter de perenboomgaard wordt niet op een volwaardige manier met de inwoners van Schalkwijk omgegaan”.

We hebben geprobeerd een vuist te maken voor Schalkwijk en haar inwoners, maar de euro‘s bleken belangrijker dan de inwoners. Wij zijn hier ontstemd over, sluit Willem Zandbergen af. CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en HA! stemden desondanks voor.

Minder woningen niet volledig uitgesloten bij Den Oord/Wegwijzer

Op 16 juni 2020 werd de wijziging van het bestemmingsplan Den Oord/Wegwijzer besproken.

ITH heeft allereerst complimenten uitgesproken over de heldere zienswijze die de omwonenden hebben ingediend. “Het laat maar weer eens zien dat het betrekken van inwoners de kwaliteit van de besluitvorming verbetert”, aldus Willem Zandbergen van ITH.

Het probleem is alleen dat waar omwonenden in de uitwerking tegen aanlopen, veroorzaakt wordt door wat in het voortraject niet goed is gegaan. De ruimte blijft erg krap voor 45 woningen. ITH is altijd voorstander geweest van het oorspronkelijke voorstel van circa 35 woningen.

Op vragen van ITH aan de wethouder of het aantal woningen ook nog minder zou kunnen worden als blijkt dat het echt te krap blijkt, leek de wethouder eerst wat afwijzend omdat hij het aantal woningen van 45 als richtlijn aanhoudt. ITH wilde volstrekte duidelijkheid en stelde de vraag of de wethouder echt uitsluit dat er minder woningen komen zelfs indien het stedenbouwkundig toch niet uit kan dan wel dat dit leidt tot een dermate aanpassing van het bouwplan dat dit niet meer op draagvlak van de omwonenden kan rekenen.

De wethouder antwoordde daarop dat hij dan terugkomt naar de gemeenteraad. ITH zal de ontwikkelingen bij Den Oord/Wegwijzer goed blijven volgen en erop toezien dat de belangen van omwonenden goed geborgd blijven. Dat is waar we als Inwonerspartij voor staan opgesteld, aldus Willem Zandbergen.

Ophalen afval gemeente Houten

ITH heeft schriftelijk vragen gesteld aan het Houtens college over de afvalinzameling.

Het ophalen van afval is al jaren onderwerp van gesprek. Onze gemeente streeft er naar om in te zetten op afvalscheiding en de inwoners van Houten zijn zeker bereid om het PMD-afval in de daarvoor bedoelde zakken te deponeren en bij een klikopunt dan wel ondergrondse container te plaatsen. Echter lijkt dit zijn uitwerking nog niet te hebben en heeft onze fractie vernomen dat er in het proces nog veel verbeterd dient te worden.

Gebleken is dat met name aan de Molen/Pelmolen het gescheiden afval niet goed wordt opgehaald en dat er door de gemeente Houten niet wordt gereageerd op mails van de bewoners. Mogelijk speelt deze situatie ook elders.

‘’Onze inwoners zijn zeer bereid om hun afval te scheiden en gescheiden aan te bieden bij een ophaalpunt, echter als dit structureel mis gaat verdwijnt het zo gewilde draagvlak van dit college, laat hier een oplossing voor komen!’ aldus Sjoerd Kasius, raadslid ITH.

(Foto ter illustratie)

ITH springt in de bres voor horeca, sport en cultuur in Houten

Als gevolg van de coronacrisis mogen horeca, sportverenigingen en cultuurinstellingen geen gebruik maken van hun terrassen en accommodaties. Een deel van de organisaties moet volgens de huurovereenkomst die zij gesloten hebben met de gemeente Houten wel huur betalen voor het gebruik ervan.

Ondanks dat de gemeente Houten wel uitstel van de verplichting om huur te betalen verleent, volstaat dit volgens Inwonerspartij Toekomst Houten niet. “Waarom moeten horeca, sportverenigingen en cultuurinstellingen wel huur betalen voor het gebruik van terrassen en accommodaties aan de gemeente, terwijl diezelfde gemeente het gebruik ervan verbiedt?”, stelt Willem Zandbergen van ITH.

Dit doet geen recht aan de waardevolle bijdragen die sportverenigingen en cultuurinstellingen in de gemeente Houten hebben. De overheid moet hierin het goede voorbeeld geven, zeker in deze periode. Huur innen voor iets waar je geen gebruik van mag maken is hetzelfde als leges betalen voor een paspoort dat je vervolgens niet krijgt.

De motie om dit te onderzoeken kreeg steun van D’66 en HA! en werd uiteindelijk door bijna de gehele raad aangenomen. Alleen de VVD stemde opmerkelijk tegen.

De wethouder moet nu met coulance omgaan met de huur. “Dit verdienen onze sportclubs, cultuurorganisaties en de horeca,” sluit Willem Zandbergen af.