Uit het goede hout gesneden

Sinds kort ben ik toegetreden tot de actieve politiek van onze Gemeente.
lk deel u graag mijn overpeinzing over dit besluit.

De Gemeente telt plus minus 50.000 inwoners die de samenleving van ons mooi Houten vormen. Wij leven hier samen met elkaar en voor dat samenleven hebben wij moed nodig om dit zo goed te doen. Waarom moed zult u zich afvragen? Moed hebben we nodig om naar elkaar om te zien, om het werkelijk samen te doen (arm, rijk, groot klein, van hier of van daar).

Niet via een wet, die hebben we wel,  dat is de participatiewet. Daar zouden we ons gemakkelijk achter kunnen verschuilen, in kwesties die ons niet zo aanspreken. Maar via onze innerlijke weegschaal. Een weegschaal die harmonieus beweegt tussen hart en hoofd. Een weegschaal in balans. Niet die weegschaal van de kruidenier, want dan zijn we aan het kruidenieren en dat heeft niets te maken met de wens voor een goede samenleving.

Niet meer toestaan dat er inwoners zijn die op een houtje moeten bijten. Op welke manier dan ook. Maar het bevorderen van ons ware gemeenschapsgevoel.

Daar heb je dus moed, politieke moed voor nodig. ITH is onze plaatselijk politieke partij die heel dicht bij de mensen staat. En er ook voor ze wil zijn. Wij hebben vijf zetels in de gemeenteraad en laten onze stem regelmatig met rede horen. Luisterend naar zaken die er in ons Houten leven om vervolgens handelend op te treden verklaard onze ware aard.
Deze inzet van ITH heeft mij doen besluiten lid van deze fractie te worden. In de hoop dat velen zullen volgen.

Wilt u iets delen met ITH, maak dan gerust een praatje, de Inwonerspartij Toekomst Houten heeft altijd een luisterend oor.

Wees allen zeer gegroet, Marianne Coenen

Geen transparantie over kosten energieplan

Tijdens de raadsvergadering van 11 februari 2020 stond het energieplan centraal. Het uitgangspunt is dat alle energie die Houten verbruikt, door Houten zelf wordt opgewekt. Dit betekent dat we van krap 10% duurzame energie naar 100% moeten.

ITH onderschrijft het belang om een omslag te maken dat onze welvaart niet langer ten koste moet gaan van onze planeet en toekomstige generaties, aldus raadslid Willem Zandbergen van ITH. Het is daarbij wel van belang om inzichtelijk te hebben welke kosten dit meebrengt voor Houten en voor de inwoners van Houten. Deze transparantie, daar hebben de inwoners recht op, aldus raadslid Willem Zandbergen van ITH. Maar deze transparantie wordt niet gegeven door de wethouder, terwijl iedere inwoner hiermee wel te maken krijgt.

We moeten inzichtelijk hebben ten koste van wat dit gerealiseerd wordt en hoe we omgaan met inwoners die wel willen verduurzamen, maar dat financieel niet kunnen. De kosten van de energietransitie mogen niet zomaar ten koste gaan van andere belangrijke voorzieningen.

We willen dat woningen betaalbaar blijven, we willen dat de kwaliteit van onze jeugd- en ouderenzorg op peil blijft, en het kan niet zo zijn dat deze ambities onverkort onder druk komen staan. Een motie van ITH en SGP om een raming van de kosten te geven werd echter afgewezen door de rest van de raad. Je best doen om voor de inwoners transparant te zijn, was kennelijk te veel gevraagd voor de wethouder van GroenLinks.

Keuze VGZ als zorgverzekeraar cliënten WIL

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) heeft voor de meest kwetsbare mensen in haar verzorgingsgebied waaronder gemeente Houten, met ingang van 1 januari 2020 zorgverzekeraar VGZ.

WIL heeft een zorgverzekeraar geselecteerd die bij zorgprofessionals niet altijd goed bekend staat. Waar bij andere verzekeraars behandelingen 100% toegewezen en vergoed worden, worden dezelfde behandelingen bij VGZ standaard 100% afgewezen, zonder nadere onderbouwing of toelichting.

Er lopen hierover rechtszaken van patiënten en er is een groot conflict met Parnassia, een grote GGZ-instelling. Ook de Nederlandse Zorgautoriteiten bemoeit zich hiermee.

Hoewel VGZ wellicht als beste uit de aanbesteding van WIL is gekomen krijgen de meest kwetsbare verzekerden nu via WIL een zorgverzekeraar die juist voor die groep mogelijk een radicale negatieve koers volgt, aldus Sjoerd Kasius van Inwonerspartij Toekomst Houten.

Ik maak me hier ernstige zorgen om. “Iedere inwoner van Houten verdient de zorg waar hij of zij recht op heeft. Zeker nu dit mogelijk de meest kwetsbare mensen raakt, ga ik daarvoor op de bres staan en wil ik volstrekte helderheid van de wethouder hierover.

Schriftelijke vragen aan het college van Houten

Schriftelijke vragen vogelopvang Utrecht

De Vogelopvang Utrecht moet door financiële problemen de komende maanden de deuren sluiten. Zondag 1 december gaat de opvang dicht en worden alle vogels naar Vogelopvang Soest gebracht.

ITH is voorstander van steun aan de Vogelopvang vanuit Houten. Dierenwelzijn staat bij ITH hoog in het vaandel.

Om meer helderheid te krijgen zijn er door Hanny van Doorn schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad van Houten over de ontstane situatie.

College: luister naar uw inwoners!

Als dé inwonerspartij van Houten zetten wij ons altijd in om ervoor te zorgen dat inwoners goed betrokken worden bij de besluitvorming. En dan niet achteraf als de besluiten al genomen zijn, maar juist daarvoor.

Dit is niet alleen ingegeven vanuit het democratisch gedachtegoed dat de politiek bestaat bij de gratie van haar inwoners, maar ook omdat inwoners over veel expertise beschikken. Zij weten wat er speelt in hun wijk en hebben de kennis over historische, culturele en natuurwaarden in Houten.

Toch slaagt het huidige college in Houten er nog steeds onvoldoende in om haar inwoners serieus te nemen. Zo wordt de enorme wateroverlast aan de Wickenburgselaan ondanks herhaalde oproepen vanuit inwoners maandenlang niet opgepakt. Adviezen van inwoners om de mooie perenboomgaard in Schalkwijk te behouden worden volledig genegeerd, ondanks dat inwoners goede alternatieven aanreiken. Ook de buslijn die Schalkwijk en ’t Goy verbindt met Houten wordt zonder enige inwoner te betrekken rücksichtslos geschrapt, evenals de kerstboomverbranding.

Maar ook wordt draagvlak onder inwoners vaak geïnterpreteerd zoals het college het uitkomt. Voor de plaatsing van vier enorme windmolens (elk twee keer de Domtoren) bij de Goyerbrug waren slechts 14 omwonenden die een contract getekend hadden. Daarmee was volgens VVD en CDA het draagvlak voldoende aangetoond. Onbegrijpelijk, maar waar.

Ik vraag me weleens af waarom zit ik in de politiek als de politiek mij soms zo boos maakt. En dan weet ik het weer. Ik zit er voor de inwoner. En opkomen voor inwoners is helaas nog steeds hard nodig in Houten! Inwonerspartij Toekomst Houten blijft strijdbaar voor een eerlijke politiek, waarbij de stem van de inwoners er wel toe doet!

Willem Zandbergen
Raadslid ITH