Alle berichten van admin

Perenboomgaard Schalkwijk wijkt voor woningbouw?

In het vragen halfuur tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, stond dit keer de bouw van woningen centraal ten koste van een door velen gekoesterde perenboomgaard in de kern van Schalkwijk.

Er is een petitie rondgegaan, waarbij enkele honderden handtekeningen zijn verzameld. In deze petitie wordt gepleit voor handhaving van de boomgaard. Daaruit blijkt dat dit erg leeft bij de inwoners van Schalkwijk. De vraag kwam dan ook naar voren hoe het staat met de bewonersparticipatie.

Verantwoordelijk GL-wethouder gaf aan dat de ontwikkelaar zelf zal moeten zorgen voor draagvlak voor dit woningbouwplan. Vervolgens gaf zij aan dat het aan de raad is om hierover een besluit te nemen. Ze verwacht dat het plan over een halfjaar aan de raad zal worden voorgelegd.

Unanieme steun motie fietspad Beusichemseweg!

Het traject Beusichemseweg tussen ’t Goy en de Goyerbrug is voor fietsers, met name voor de jeugdige fietser, onveilig.

Auto’s, vracht- en landbouwverkeer, alsmede fietsers moeten allemaal van dezelfde smalle weg gebruik maken. Het is dus zaak dat de veiligheid van de fietser verbeterd wordt.

Daarom dienden in het kader van de uitvoering van het bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid de fracties van CDA en SGP een motie in, waarin het college van B & W werd gevraagd om voor oktober 2019 met verbetervoorstellen te komen. Ook werd gevraagd de ambitie hoog te houden om in de toekomst op dit traject een vrijliggend fietspad te realiseren.

Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) was het hier volledig mee eens en gaf steun aan deze motie via mede ondertekening daarvan. Datzelfde deden de fracties van D66 en HA.

Na enig debat in de raad, waar het onder meer ging over de vraag hoe deze maatregelen te financieren, kreeg de motie ook de steun van de verantwoordelijk CDA-wethouder. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Proef draaiprogramma Windpark Houten mislukt

Op 6 juli 2017 heeft de raad bij motie het college van B & W verzocht om met Eneco een proef te doen met een aangepast draaiprogramma voor windpark Houten. Het doel van de proef was om te kijken of met een aangepast draaiprogramma de geluidshinder van de omwonenden nog verder kon worden teruggebracht. De proef hield in: meer draaien overdag en in de nacht draaien in een speciaal ontwikkelde silent mode.

Lees verder Proef draaiprogramma Windpark Houten mislukt