Alle berichten van Willem Zandbergen

Ruimtelijke koers: liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Er zullen in Houten de komende periode circa 5000 extra woningen worden gebouwd. Dat werd tijd, want de wachtlijsten zijn al jaren veel te hoog en jongeren wordt onvoldoende kans geboden om betaalbaar in Houten te kunnen wonen. Het college van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie heeft in de ruimtelijke koers haar plannen ontvouwd, maar de keuzes zijn allesbehalve logisch.

De keuzes van dit college zijn vooral minder groen, meer overlast, stedelijke verdichting en hoogbouw. Een groot deel van deze nieuwe woningen zal bijvoorbeeld gebouwd worden bij de Doornkade, nabij de A27. De nieuwe bewoners kunnen hier op voorhand al verzekerd zijn van geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Waarom wordt er niet gekozen om te bouwen in Houten-Oost, richting Bunnik en Odijk?

Ook de keuzes op bestaand terrein vallen ongelukkig uit. De Molenzoom wordt zo vol gebouwd met enorme hoogbouw dat deze concentratie de leefbaarheid van deze wijk aantast. En dan nog maar te zwijgen van de toename van verkeerstromen en parkeeroverlast. De Gildes en de Dijkhoeve worden eveneens vanuit het niets geconfronteerd met hoogbouw en het verdwijnen van groen. Ook wordt op de huidige wal van de Rondweg gebouwd, zodat in de Borchen en de Gaarden bewoners in hun achtertuin een vijf-lagen hoog appartementencomplex geplaatst krijgen. Behalve dat dit niet aansluit bij het huidige concept van groen en laagbouw binnen de wijken, is van privacy niet meer te spreken.

Dit college heeft mede onder druk van Inwonerspartij Toekomst Houten de termijn voor de zienswijze verlengd. En terecht! De plannen raken onze inwoners en er zijn bijna 400 zienswijzen van bewonersgroepen en inwoners ingediend. Wij zullen ons inzetten voor andere keuzes die meer aansluiten bij een leefbaar Houten en ons zo gewaardeerde Houtense DNA!

Willem Zandbergen

Raadslid ITH

College vindt euro’s belangrijker dan inwoners van Schalkwijk

In de gemeenteraad van 16 juni stond de startnotitie Lekdijk centraal. De gemeente heeft een grondruil mogelijk gemaakt ten behoeve van de agrarische structuurversterking op het Eiland van Schalkwijk. De kosten die hiermee gepaard gaan, moeten gedekt worden door extra woningen op de Lekdijk.

Deze financiële invalshoek is leidend bij de gemaakte keuzes. “Onbegrijpelijk dat de locatie, het aantal en het soort type woningen uitsluitend financieel zijn ingegeven, stelt Willem Zandbergen, raadslid van Inwonerspartij Toekomst Houten. Het college vraagt zich niet af of dit aansluit bij de woningbehoefte van de Schalkwijkers, of deze versnippering van woninglocaties op de Lekdijk en de Kaaidijk wel past binnen het mooie landschap van Schalkwijk en waarom er niet nabij de dorpskernen gebouwd wordt.

ITH heeft zich ingezet in het debat om de besluitvorming even uit te stellen om met alle betrokkenen de impact hiervan goed te doorgronden en om te bezien of er echt geen andere alternatieven zijn. De PvdA steunde in de gemeenteraad als enige dit voorstel. Het uitdrukkelijke appèl werd echter door de wethouder resoluut afgewezen.

“Onbegrijpelijk, zeker nu het participatieproces met de omwonenden al niet goed was verlopen. En dan te bedenken dat dit niet de eerste keer is. Ook bij de opheffing van de dienstregeling van lijn 45 en recenter de perenboomgaard wordt niet op een volwaardige manier met de inwoners van Schalkwijk omgegaan”.

We hebben geprobeerd een vuist te maken voor Schalkwijk en haar inwoners, maar de euro‘s bleken belangrijker dan de inwoners. Wij zijn hier ontstemd over, sluit Willem Zandbergen af. CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en HA! stemden desondanks voor.

Minder woningen niet volledig uitgesloten bij Den Oord/Wegwijzer

Op 16 juni 2020 werd de wijziging van het bestemmingsplan Den Oord/Wegwijzer besproken.

ITH heeft allereerst complimenten uitgesproken over de heldere zienswijze die de omwonenden hebben ingediend. “Het laat maar weer eens zien dat het betrekken van inwoners de kwaliteit van de besluitvorming verbetert”, aldus Willem Zandbergen van ITH.

Het probleem is alleen dat waar omwonenden in de uitwerking tegen aanlopen, veroorzaakt wordt door wat in het voortraject niet goed is gegaan. De ruimte blijft erg krap voor 45 woningen. ITH is altijd voorstander geweest van het oorspronkelijke voorstel van circa 35 woningen.

Op vragen van ITH aan de wethouder of het aantal woningen ook nog minder zou kunnen worden als blijkt dat het echt te krap blijkt, leek de wethouder eerst wat afwijzend omdat hij het aantal woningen van 45 als richtlijn aanhoudt. ITH wilde volstrekte duidelijkheid en stelde de vraag of de wethouder echt uitsluit dat er minder woningen komen zelfs indien het stedenbouwkundig toch niet uit kan dan wel dat dit leidt tot een dermate aanpassing van het bouwplan dat dit niet meer op draagvlak van de omwonenden kan rekenen.

De wethouder antwoordde daarop dat hij dan terugkomt naar de gemeenteraad. ITH zal de ontwikkelingen bij Den Oord/Wegwijzer goed blijven volgen en erop toezien dat de belangen van omwonenden goed geborgd blijven. Dat is waar we als Inwonerspartij voor staan opgesteld, aldus Willem Zandbergen.

Houten in Coronatijd

Het Corona-virus grijpt hard om ons heen en ook Houten ontkomt niet aan de gevolgen ervan. Voor sommigen onder ons is het Corona-virus nog een onzichtbare vijand, anderen hebben al te maken gehad met groot verdriet.

Het is bewonderenswaardig hoe mensen in de vitale beroepen ondanks deze gevaren zich inzetten voor de zorg voor anderen. Met risico voor hun eigen gezondheid zetten mensen zich met ziel en zaligheid in voor het welzijn van anderen. Dit dwingt niet alleen respect af, maar wij maken een buiging voor deze helden.

Tegelijkertijd moeten we alert zijn voor ingrijpende beslissingen die tussentijds worden genomen. Zeker nu de helft van de wethouders al binnen twee jaar is vervangen! Overigens door wethouders die niet in Houten wonen en Houten niet eens kennen. Hoe gaan we om met ondernemers en de cultuursector die we straks weer nodig hebben om Houten economisch sterk en levendig te maken? Het is zaak dat het college hierin snel en daadkrachtig handelt.

Daarnaast wil het college 5000 extra woningen bouwen. Dat werd tijd, nu de wachtlijsten al jaren veel te hoog zijn. Dit vraagt om betrokkenheid van inwoners en dit college wil de inspraak beperken tot een digitale ronde. Dat is onacceptabel, zeker nu in Houten lang niet altijd zorgvuldig wordt omgegaan met de stem van de inwoner. Waarom zoveel hoogbouw, waarom bij de Doornkade en voor wie zijn deze woningen bestemd? Inwonerpartij Toekomst Houten zet zich ervoor in dat onze inwoners en hun kinderen als eerste de kans moeten krijgen om in Houten te kunnen blijven wonen. Dit perspectief moeten we onze inwoners simpelweg bieden.

Voor nu, zeg ik, pas goed op uzelf en op uw dierbaren, want uw gezondheid is uiteindelijk het allerbelangrijkste!

Willem Zandbergen
Raadslid ITH

College: luister naar uw inwoners!

Als dé inwonerspartij van Houten zetten wij ons altijd in om ervoor te zorgen dat inwoners goed betrokken worden bij de besluitvorming. En dan niet achteraf als de besluiten al genomen zijn, maar juist daarvoor.

Dit is niet alleen ingegeven vanuit het democratisch gedachtegoed dat de politiek bestaat bij de gratie van haar inwoners, maar ook omdat inwoners over veel expertise beschikken. Zij weten wat er speelt in hun wijk en hebben de kennis over historische, culturele en natuurwaarden in Houten.

Toch slaagt het huidige college in Houten er nog steeds onvoldoende in om haar inwoners serieus te nemen. Zo wordt de enorme wateroverlast aan de Wickenburgselaan ondanks herhaalde oproepen vanuit inwoners maandenlang niet opgepakt. Adviezen van inwoners om de mooie perenboomgaard in Schalkwijk te behouden worden volledig genegeerd, ondanks dat inwoners goede alternatieven aanreiken. Ook de buslijn die Schalkwijk en ’t Goy verbindt met Houten wordt zonder enige inwoner te betrekken rücksichtslos geschrapt, evenals de kerstboomverbranding.

Maar ook wordt draagvlak onder inwoners vaak geïnterpreteerd zoals het college het uitkomt. Voor de plaatsing van vier enorme windmolens (elk twee keer de Domtoren) bij de Goyerbrug waren slechts 14 omwonenden die een contract getekend hadden. Daarmee was volgens VVD en CDA het draagvlak voldoende aangetoond. Onbegrijpelijk, maar waar.

Ik vraag me weleens af waarom zit ik in de politiek als de politiek mij soms zo boos maakt. En dan weet ik het weer. Ik zit er voor de inwoner. En opkomen voor inwoners is helaas nog steeds hard nodig in Houten! Inwonerspartij Toekomst Houten blijft strijdbaar voor een eerlijke politiek, waarbij de stem van de inwoners er wel toe doet!

Willem Zandbergen
Raadslid ITH