Begroting 2019

De raad heeft unaniem ingestemd met de begroting 2019. Frank van der Meij voerde het woord namens ITH. De begroting is sluitend, maar er zijn wel grote zorgen omtrent de kosten voor Jeugdhulp. Verwacht wordt dat de geraamde kosten dit jaar met 1,5 miljoen euro zal worden overschreden. Dit strookt overigens met het landelijke beeld. Wethouder Smith heeft inmiddels een gesprek hierover gehad met de minister, maar ze keerde met lege handen huiswaarts. Wel zal op rijksniveau onderzoek worden gedaan naar deze problematiek.

Flinke OZB-meevaller gemeente

Voor 2018 zal de gemeente 320.000 euro meer aan onroerendzaakbelasting ontvangen dan was geraamd. Mooi voor de gemeente, maar niet voor de eigenaren van woningen en niet-woningen, zoals bedrijfspanden. Deze hogere OZB-opbrengst wordt voor het grootste deel verklaard doordat de WOZ-waarde van de woningen en panden aanzienlijk hoger is dan werd aangenomen op het moment dat de raad het belastingtarief vaststelde. Bij hogere WOZ-waarden, daalt het OZB-tarief evenredig om belastingverhoging te voorkomen.

Uit de meevaller voor de gemeente blijkt dat dit voor menig eigenaar niet goed is uitgepakt en er dus wel sprake is van lastenverzwaring. De uitleg van wethouder Van Dalen hierover in de raad was voor ITH onvoldoende duidelijk, zodat ITH hier schriftelijke vragen over zal stellen. Daarbij zal tevens worden aangedrongen op restitutie van aanmerkelijk teveel betaalde OZB.

Lastenstijging

Het tarief van de Afvalstoffenheffing wordt volgend jaar met maar liefst 16,6% verhoogd en komt daarmee voor meerpersoonshuishoudens uit op een bedrag van € 229,68. Oorzaak zijn de hogere kosten voor het ophalen en verwerken van het afval. Deze kosten worden volledig doorberekend in het tarief. De overige heffingen worden trendmatig verhoogd. Dat betekent dat de lastendruk in Houten volgend jaar in totaal met 6,5% zal toenemen.

Moties

De SGP-fractie diende een motie in om als gemeente feestelijk stil te staan bij de komst binnenkort van de 50.000 ste inwoner. ITH vond dit een mooi idee en steunde de motie met haar handtekening. De rest van de gemeenteraad stemde helaas tegen.

Een volgende motie van de SGP om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een Houtens museum haalde het wel. CDA en ChristenUnie, zusterpartij van de SGP, stemden evenwel tegen. GroenLinks verdeeld. De derde motie van de SGP ging over de wenselijkheid van een ontvangstruimte op begraafplaats Oud-Wulven. Deze motie werd aangehouden in afwachting van een brief hierover van het college.

De motie van het CDA om volgend jaar een initiatievenmarkt te organiseren werd met uitzondering van de VVD door de raad aangenomen. Raadsleden kunnen op deze markt ideeën van inwoners overnemen en die in de raad in stemming brengen. ITH heeft voor deze motie gestemd, maar het CDA wel opgeroepen voortaan meer gevolg te geven aan initiatieven van inwoners.

Geef een reactie