Begroting 2021, bijdrage ITH

Geachte aanwezigen en luisteraars,

Ondanks de vreemde tijd waarin we momenteel leven ivm Covid 19 moeten een aantal zaken toch gewoon doorgaan vinden. Een van die zaken is de bespreking en vaststelling van de begroting 2021 voor de gemeente Houten. De ITH-fractie heeft trouwens van meerdere kanten positieve geluiden gehoord over de betrokkenheid van onze burgemeester op het gebied van Covid-19.

Covid-19 heeft ook een duidelijk effect op de begroting 2021 op zowel extra kosten alsook extra opbrengsten. Waarbij de gemeente Houten niet alle extra kosten vergoed zal gaan krijgen.

Helaas is het optimisme waar in deze begroting nog over wordt gesproken (het gaat de goede kant op..) inmiddels alweer achterhaald door sterk oplopende aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overledenen. En daarmee neemt ook het risico toe dat de in de begroting opgenomen bedrag van € 2,7 miljoen niet genoeg zal blijken te zijn. Een begroting met overige speerpunten voor de komende jaren zijnde het beheersen van de uitgaven Jeugd en WMO, deels via ombuigingen via de Sociale Koers.

ITH mist echter belangrijke speerpunten/ontwikkelingen als speerpunten zoals de Ruimtelijke Koers (oftewel de uitbreiding van onze gemeente met 5,000-6,000 woningen). Of de komende energietransitie.

Of de invoering van de Omgevingswet (hiervoor is wel een voorlopig werkbudget van € 1,4 mln vastgesteld). Zijn dit dan geen speerpunten van dit college voor de komende jaren? Kan de wethouder dit uitleggen?

Wel is opgenomen als speerpunt het invulling geven aan het Wijkwethouderschap. Wat moeten we ons voorstellen wat hierbij gaat gebeuren en hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd over ontwikkelingen op dit speerpunt.

Met een flinke vertraging en met een nieuwe wethouder is uiteindelijk in afgelopen voorjaar de Sociale Koers 2020-2023 vastgesteld, met daarbij geactualiseerde ombuigingsmaatregelen. Van de te halen ombuigingen Jeugdhulp en WMO tot 2023 is tot nu toe slechts 4,6% als gerealiseerd aangemerkt.

En de gemeente heeft weinig grip op de de kosten van Jeugdhulp, zoals blijkt uit niet gehaalde ombuigingen voor dit jaar van € 0,8 mln van de te halen € 1,1 mln ( bron de 2e bestuursrapportage). Het tekort op Jeugdhulp kan dit jaar zelfs oplopen tot € 1,6 mln.

Wethouder: waarvan gaat de gemeente dit betalen? En hoelang kan de gemeente dit nog volhouden?

Maar ook ziet ITH dat er nog nog weinig rekening gehouden wordt met de gevolgen van de economische recessie op langere termijn. Verwacht de wethouder dat al in 2022 de gevolgen van de economische recessie weer helemaal zijn verdwenen?

Ook dit jaar blijkt dat het college ook dit jaar weer vertragingen moet melden in geplande projecten in het deelprogramma Gebiedsontwikkelingen welke al volgens de begroting van dit jaar zouden worden voltooid (als voorbeelden raadsbesluit herijkte visie Oude Dorp, starthandeling bouwactiviteiten Den Oord, overdragen Fort Honswijk aan een stichting, start van woningbouw Tuurdijk (begin 2021), opstellen actieplan circulaire economie). Verwacht de wethouder/wethouders dat de planning in begroting 2021 minder vertragingen zal gaan opleveren?

Inhoudelijk teleurstellend is dat termen als inspraak en LHBTI (ondanks dat het een speerpunt is) slechts 1 keer worden genoemd in het lijvige document van 211 pagina’s.

% Inwoners dat vindt dat burgers en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren* (blz 97) is voor dit jaar geraamd op 51% en voor volgend jaar 53%. Is het college tevreden met dit % ? We zien in de BBV indicatoren (blz 160) dat de apparaatkosten weergeven als Kosten per inwoner zullen gaan stijgen van € 444 in 2020 naar € 559 in 2021, een stijging van 26%. Kan de wethouder uitleggen wat hier aan de hand is?

Tenslotte is er nog een overzicht subsidieplafond bijgevoegd. Echter zo’n opsomming voegt weinig toe zonder bijvoorbeeld wat de subsidie het jaar 2020 was. Kan de wethouder het overzicht laten uitbreiden?

Al met al een begroting met flinke risico’s, waarbij de verlaagde ondergrens van het spaarpotje van de gemeente (de algemeen beklemde reserve) al is gehaald.

Dit was de bijdrage van ITH voor dit moment.

Stemverklaring bij raadsvoorstel begroting 2021:

ITH zal instemmen met de begroting 2021, maar verwacht dat het de college de raad tijdiger (dus niet pas bij de 2e bestuursrapportage) zal informeren over de ontwikkelingen met name mbt. Covid-19 en Jeugd/WMO en ook dat het college zich zal blijven inzetten voor maximale inwonersparticipatie, zodat de het percentage dat inwoners zich betrokken voelt bij besluitvorming verder zal gaan stijgen. 

Geef een reactie