Bijdrage ITH klimaat

Onderstaand statement is donderdagavond 18 juli 2019 uitgesproken door raadslid Mark Honkoop tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Beste Voorzitter, 

Beste leden van de raad en inwoners van de gemeente Houten. 

Inwonerspartij toekomst Houten is van mening dat het klimaat een belangrijk thema is voor de komende jaren. ITH vindt dat wij als gemeente ons steentje daaraan moeten bijdragen 

ITH heeft wel een tweetal kanttekeningen. Ten eerste vindt ITH het belangrijk dat de gemeente Houten zelf kritisch blijft kijken naar de invulling van de Regionale Energie Strategie. De gemeente Houten heeft grote ambities. Houten dient in 2040 klimaat en energie neutraal te zijn. Dit is een grote opgave. De invulling hiervan heeft grote gevolgen voor de Houtense inwoners. ITH vindt het daarom belangrijk dat een goed participatieproces een serieuze rol krijgt. Waarbij het creëren van aantoonbaar draagvlak een prominente rol heeft. In het verleden hebben we gezien dat deze twee kunnen botsen. ITH staat voor het centraal zetten van de Houtense inwoner bij de invulling van de gestelde klimaat en energie ambitie. 

Ten tweede heeft de gemeente Houten, zoals eerder benoemd, grote ambities op het gebied van energie en klimaat. In de startnotitie staat beschreven dat gemeentes met meer ruimte, meer energie zullen opwekken dan voor hun eigen gemeente nodig is. Dit om de tekortkomingen van andere gemeentes te compenseren. Houten is een van de gemeentes met meer ruimte. Dit betekent dat Houten dus moet gaan opdraaien voor de tekortkomingen van andere gemeentes. In de startnotitie staat verder niks over een bovengrens voor de gemeente Houten. Betekent dit dat Houten oneindig doorgaat met het uitbreiden van haar energieproductie. 

ITH is voorstander van een goed energie en klimaat beleid, waarbij de Houtense inwoners centraal worden gezet bij de invulling daarvan. Het klimaat en energie beleid is juist voor de toekomst van de Houtense inwoners. Laten we de Houtense inwoners dan ook serieus nemen en inspraak geven op de invulling hiervan… 

Om de gestelde klimaat en energie ambitie te behalen heeft ITH de motie van de SGP over zonnepanelen op daken mede ondertekend. Daarnaast vindt ITH dat de lokale omgeving moet kunnen mee profiteren van de energieprojecten. Daarom heeft ITH de motie van de SGP over 50% lokaal eigenaarschap mede ondertekend. 

In het verlengde van onze kanttekening over het kritisch blijven kijken naar de invulling van de gestelde ambities. Heeft ITH de motie van het CDA mede ondertekend over het evalueren van het kader voor zonnevelden. 

Geef een reactie