Bijdrage ITH voor de Perspectiefnota 2022

Geachte aanwezigen, beste luisteraars en kijkers,

Ter behandeling alweer de laatste Perspectiefnota van de huidige coalitie.

In 1e instantie leek de begroting voor het komend jaar nog een aardige uitdaging te worden met nog in te vullen bezuinigingen van € 2,5 miljoen, met waarschijnlijk gevolgen voor onze inwoners. Echter de huidige demissionaire regering heeft terecht besloten een extra uitkering te doen zodat de tekorten op het domein Jeugd voor komend jaar weg zullen vallen.

Mochten er nog extra wensen cq uitgaven op tafel komen betekent het uiteraard dat er dan alsnog bezuinigingen nodig zullen zijn.

Wethouder: gaat het huidige college al wel bezuinigingen opnemen in de meerjarenbegroting voor 2023 en verder of gaat zij dit alleen verkennen voor het komend college?

Wat betreft de Sociale Koers ligt er ondanks de extra gelden die er voor 2022 zijn toegezegd nog een flinke uitdaging. In de afgelopen jaren is gebleken dat de uitgaven steeds verder zijn gestegen en dat er nog geen aanwijzingen zijn dat de groei zal stoppen of zelfs zal afnemen. Bovendien is het maar de vraag wat de extra gelden zullen zijn voor de jaren 2023 en verder.

Van belang is dat er rekening wordt gehouden met het hele speelveld. Dus niet alleen met het Sociaal Team maar ook met de andere maatschappelijke partners zoals Van Houten&Co.

Daarom zijn we mede-indieners van de motie Welzijnswerk die later door de PvdA zal worden ingediend. De voortgang op diverse gebieden is de afgelopen jaren helaas beperkt gebleven.

Voorbeelden hiervan zijn de actieplannen Circulaire Economie en Klimaatadaptatie, deze waren 2 jaar geleden ook al opgenomen in de Perspectiefnota 2020. En deze zijn nu nog steeds niet vastgesteld.

De ontwikkelingen op het gebied van Windenergie zijn teleurstellend. Bij het huidige Windpark Houten wil Eneco zich eenzijdig onttrekken aan de gemaakte afspraken. Deze afspraken waren toen voor diverse partijen wel doorslaggevend voor het verlenen van de vergunning. Eneco laat zich hier niet zien als een betrouwbare partner.

Kan de wethouder voor onze luisteraars en kijkers in het kort aangeven wat de laatste ontwikkelingen zijn?

Bij Windpark Goyerbrug zijn er protesten van burgers alsook zal na de uitspraak van de RaadvanState-rechter een milieuonderzoek noodzakelijk zijn, waarvan de grote vraag zal zijn of het windpark wel aan de eisen kan voldoen.

Wat betreft de toekomstige Ruimtelijke Ontwikkeling is, na de afwijzing van de Ruimtelijke Koers als gevolg van een duidelijke uitslag van het referendum, nog niet veel duidelijk.

Wethouder : Gaat het college nog in de resterende paar maanden een nieuw totaal-plan maken of beperkt zij zich meer tot enkele concrete bouwplannen?


Een ander onderwerp is de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in Houten. Het Mulier Instituut heeft hier onderzoek naar gedaan en uit het rapport “Ruimte voor Sport in Houten” blijkt dat er te weinig capaciteit is voor de vraag.

Daar sporten en bewegen van belang is voor de vitaliteit, gezondheid en welzijn en een sportaccommodatie een belangrijke sociale ontmoetingsplaats is, verzoeken we het college om de mogelijkheden te verkennen voor uitbreiding van de sportcapaciteit. Hiervoor dienen we een motie in tezamen met ….

Inzake mobiliteit is recentelijk bekend geworden dat de provincie voorlopig afziet van de beloofde oostelijke aansluiting op de A12. Dit ondanks de drukte op de wegen bij Houten en Bunnik en zeker ook gezien de uitbreidingsplannen. In de toekomst zou er wel voldoende financiële ruimte zijn voor fase 2. Kan de wethouder aangeven over wat voor een termijn hieraan dan gedacht moet worden?

Wat mobiliteit betreft is het het openbaar busvervoer tussen Houten en de regio in de afgelopen jaren steeds verder verslechterd. De buslijn naar het Utrecht Science Park (voor mij is trouwens het nog steeds de Uithof ) is opgeheven en een aantal andere lijnen zijn alleen nog op afroep. Wij betreuren dit en steunen de motie die het CDA namens de hele gemeenteraad later zal indienen.

De ontwikkeling van het Oude Dorp is ook een traject dat de nodige vertraging heeft opgelopen. Na vaststellen van de startnotitie in 2019 is de planning dat de herijkte visie nog in 2021 in de raad zal komen.
Wethouder: hoe reëel is de planning van bespreking in de raad , zal dit nog op tijd zijn voor de begroting 2022 en verwacht u dat de gemeente hiervoor een forse bijdrage zal moeten leveren?

Een onderwerp wat ITH bezig houdt zijn de ontwikkelingen mbt de Kinderboerderij.
In de Perspectiefnota vinden we hierover niets terug.
Kan de wethouder aangeven wanneer we hier wat over kunnen verwachten?

Nu de invloed van Corona op het maatschappelijk leven lijkt af te gaan nemen is de vraag in hoeverre de economie een klap zal krijgen na het afschaffen van alle regelingen.

Wij hebben de motie “Samen weer uit de Coronacrisis” mede-ondertekend om hier meer inzicht in te krijgen. Deze motie zal later door D66 worden ingediend.
Verwacht de wethouder voor de komende jaren als gevolg van Corona een oplopende werkeloosheid en daarmee op termijn hogere uitgaven van de WIL?

Al met al een Perspectiefnota waarin diverse onderwerpen nog dit jaar moeten worden afgerond en het dus  maar de vraag is of de afrondingen  op tijd zullen zijn om te kunnen worden opgenomen in de Begroting 2022. En dan dus zullen worden doorgeschoven naar een volgend college.

Dit was de bijdrage van ITH voor dit moment.

Geef een reactie