Bijdrage Leidraad Omgevingsinitiatieven & participatie

Voorzitter, leden van de raad, inwoners van Houten

Inwoners Centraal!! Dat zou de essentie van participatie binnen de gemeente Houten moeten zijn. ITH vindt dat in de afgelopen jaar is gebleken dat het participatieproces van de gemeente Houten ondermaats is. Er zijn te veel voorbeelden waar het niet goed is gegaan, zoals de Ruimtelijke Koers, het Oude Dorp, Den Oord en helaas nog meer…

De uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers en de niet goed afgestemde antennes van het college, was zelfs voor een aantal inwoners dé aanleiding om een eigen werkgroep participatie op te richten. ITH vindt het mooi om te zien dat er zulke betrokken inwoners van Houten een dergelijk initiatief opzetten. Aan de andere kant vindt ITH het ook doodzonde dat inwoners van Houten genoodzaakt zijn dit te doen. ITH vindt dat de gemeente Houten het participatieproces op orde moet hebben, zodat dit soort initiatieven eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Deze werkgroep is uit pure noodzaak opgericht. Wat vindt de wethouder er van dat betrokken inwoners een werkgroep participatie hebben opgericht, omdat het niet goed gaat met de participatie in Houten? Hoe reflecteert de wethouder daar op?

De werkgroep participatie zag net als ITH dat er veel dingen niet goed gaan omtrent de participatie. Zo concludeerde de werkgroep onder andere dat de belangen van de bewoners ondergeschikt worden gemaakt aan die van initiatiefnemers, mede door de manier waarop de participatie wordt ingericht door de gemeente. En de werkgroep concludeerde ook dat de gemeente nog te veel vóór de bewoners denkt in plaats van met de bewoners.

ITH wil dat al in de planfase met omwonenden gesproken wordt om inwoners zodoende daadwerkelijk te betrekken in de procedure en de uiteindelijke keuzes. Meestal is er begrip voor de redenen om te bouwen of te herbestemmen, maar is men tegen de vorm die gekozen wordt. Door veel vroeger inspraak toe te laten heeft ITH het vertrouwen dat er uiteindelijk ook betere plannen zullen worden ontwikkeld en er zeker meer draagvlak zal ontstaan bij omwonenden. Als het participatieproces niet of onvoldoende plaatsvindt dan moet het participatieproces opnieuw. Daar heeft ITH in 2018 ook een amendement voor ingediend. Kan de wethouder nu wel toezeggen dat het participatieproces inderdaad opnieuw wordt gedaan als blijkt dat het participatieproces niet of onvoldoende heeft plaatsgevonden?

Uit het verslag van de werkgroep blijkt ook dat informatie aan de omwonenden vaak op een moment komt, dat de initiatiefnemer vergevorderde plannen heeft en dan de plannen gaat uitleggen aan de omwonenden. De inwoners hebben dan weinig mogelijkheden om met eigen ideeën te komen. Vaak worden er dan nog marginale aanpassingen gedaan aan het plan en wordt dit participatie genoemd. Terwijl dit niet veel verder gaat dan alleen informeren.

ITH is van mening dat inwoners niet alleen geïnformeerd moeten worden, maar dat zij veel intensiever moet worden betrokken bij initiatieven. In de nieuwe leidraad zijn 3 participatieroutes benoemd, maar daarbij is niet benoemd op welk niveau (op de participatietrap) inwoners kunnen participeren. Dit is afhankelijk van het initiatief. ITH ziet graag dat er bij participatieroute 3, waar een intensieve participatieaanpak nodig is en waar de impact groot is, ten minste gebruik wordt gemaakt van coproduceren, zoals benoemd op de participatietrap. Dit om duidelijkheid te geven aan inwoners in hoeverre zij mee kunnen participeren en om te garanderen dat de input van inwoners serieus wordt genomen. Hiervoor dienen wij een amendement in.

Verder is ITH van mening dat het gesprek met de inwoner zo vroeg mogelijk in het proces moet beginnen. We hebben het amendement dat CDA indient dan ook mede ondertekend.

Ook is het voor ITH belangrijk dat de inwoners van Houten door de gemeente worden geholpen in het participatieproces. Het is voor inwoners cruciaal om goed zicht te hebben op het proces en beschikking te hebben over alle relevante informatie.  Dit kan niet alleen overgelaten worden aan een initiatiefnemer. De gemeente kan hier als aanspreekpunt fungeren. De SGP gaat hier een motie over indienen en deze hebben wij mede ondertekend.

Daarnaast is ITH van mening dat er onderzocht moet worden hoe een burgerwerkgroep participatie een plek kan krijgen bij omgevingsinitiatieven. De SGP dient hierover ook een motie in en deze hebben wij mede ondertekend.

Als laatste wil ITH nogmaals benadrukken dat de inwoners van Houten echt beter verdienen. De inwoners van Houten dienen centraal te staan bij het participatieproces en dit is helaas in het verleden niet gebeurd. Het betrekken van inwoners in de planfase heeft zoveel voordelen, dat het onverstandig is om dit niet te doen. De inwoner moet centraal staan!

1 reactie op “Bijdrage Leidraad Omgevingsinitiatieven & participatie

 1. Beste mensen,
  Ik wist tot op heden niets van een breed gedragen participeerde groep in de gemeente Houten, tevens niets vernomen over hun status in de media zoals Houtens Nieuws en de gemeente berichten
  Mij verbaast het ook dat bezwaarmakers op onderwerpen en zaken aangaande de gemeenschap na het insturen van een bezwaarschrift niet persoonlijk worden uitgenodigd en dan slechts de 3 minuten spreekrecht en daar na nimmer meer niets vernemen.
  Ik dank aan de visie Oude Dorp, mij inbreng o.a. onderzoek via Heemschut te verrichten onderzoek.
  Voor behouden van de Van Harte School via ingediende voorstel inschakeling restauratie- architectenbureau voor de restauratie van het huidige hoofdgebouw en dit aan te passing aan de huidige onderwijsnormen.
  Een discussie avond over een breed onderwerp zoals het ‘Oude Dorp’ in een sporthal of b.v. College de Heemlanden was voorheen gebruikelijke dit werd georganiseerd door de gemeente Houten. Dit kan komend als nog met 1.1/2 meter afstand, zo nodig met de coronaregels.
  Over participatie gesproken, er is veel kennis in Houten b.v. de ‘Klankbordgroep Oude Dorp’ door de gemeente Houten opgericht met vele geledingen uit de samenleving: bewoners in en buiten het Oude Dorp, horeca, ondernemers, grondeigenaren en verenigingen. Zei zijn heden gewoon genegeerd!
  De treffende de Grund zijn de TreL toezegging nimmer uitgevoerd.

  Herman Steenman

Geef een reactie