Categorie archief: Brief

Open brief aan de fractie van de SGP

Geachte heer Ooms,

Tot mijn grote verbazing lees ik in het A.D. van afgelopen dinsdag dat u de inwoners oproept in verzet te komen tegen de voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheek. Op zich is dit een mooi initiatief. Een korting van bijna 40% op de gemeentelijke subsidie zal de bibliotheek immers onevenredig hard treffen. Een aantal medewerkers zullen zelfs hun baan verliezen.

Toch komt deze actie van de SGP-fractie merkwaardig op mij over. Zoals bekend is de gemeenteraad het democratisch orgaan waar de besluiten worden genomen. Waarom heeft de SGP-fractie dan nooit in de gemeenteraad actie ondernomen om deze bezuiniging van tafel te krijgen? Sterker nog: waarom heeft uw fractie tegen de motie van ITH gestemd in de raad van 4 november 2014? In deze motie heeft ITH aangetoond dat door de verbeterende begrotingspositie de bezuinigingen op de bibliotheek, de sport en het zwembad niet meer noodzakelijk waren. Een exemplaar van deze motie treft u bijgevoegd aan.

Heeft uw fractie toen tegen de motie gestemd omdat ITH in dezelfde motie, naast de bezuiniging op de bibliotheek, ook af wilde van de bezuinigingen op de sport en het zwembad? Zo ja, waarom heeft de SGP dan toen niet via een eigen motie de raad voorgesteld om alleen de bezuiniging op de bibliotheek te schrappen? Het was er een mooi moment voor geweest. In tegenstelling tot het stemgedrag van uw fractie had ITH uw motie wel gesteund.

Overigens blijft ITH uw bondgenoot in de strijd tegen de bezuiniging op de bibliotheek. Maar ik verwacht niet anders dat deze coalitie van D66, VVD, CDA en PvdA in de raadsvergadering van 8 maart aanstaande deze absurde bezuiniging zal doorzetten.

Met grote belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

Bijlage: [wpfilebase tag=fileurl id=16 linktext=’motie nr.: 047-2014′ /]

Brief aan wethouder Rensen

Jocko,

Het is wel balen als ik vanmiddag van de journalist van NRC, de heer Freek Schravesande, telefonisch te horen heb gekregen dat volgens jou ITH het verhaal de wereld in heeft gebracht dat de jongelui op straat worden gezet. Zoiets staat wel op facebook Houten, maar aan dat online discussie platform doet ITH helemaal niet mee.

Ook meldt de journalist dat sprake zou zijn van minderjarige kinderen. ITH spreekt over twee jong volwassen kinderen. Broer en zus. Verder zou volgens jou, als ik de journalist mag geloven, ITH de situatie uit haar verband hebben gerukt. Mocht dit waar zijn, wat bedoel je daarmee?

Ook zou jij de journalist hebben verteld dat jij de schriftelijke vragen van ITH al grotendeels beantwoord hebt. Als dat zo is, dan komen wij daar in de raad op terug. ITH heeft deze schrijnende kwestie eerst ondershands bij jou aangekaart. Helaas heb je om formele redenen het niet gered bij Viveste. Integendeel zelfs. Viveste dreigde de jongelui zelfs met juridische stappen tot woningontruiming, op kosten van de jongelui. Zo doet Viveste dat in Houten. Ondanks jouw interventie.

ITH erkent het formele gelijk van Viveste. Maar strikte toepassing van regels kan soms zo onevenredig hard uitpakken, dat uitzonderingen mogelijk moeten zijn. Dat beoogt ITH nu met haar schriftelijke vragen. Een uitzondering in deze situatie om redenen van medemenselijkheid. ITH wil daarmee opkomen voor inwoners die door groot onheil nog verder in de knel komen.

Waarom kon woningstichting Dr Schaepman in mei 1999 wel clement zijn en Viveste nu niet?

ITH wacht met belangstelling de beantwoording van de vragen af.

Met vriendelijke groet,
Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

ITH blijft weg bij geheime bijpraatavonden

Houten, 17 november 2014

Geacht college,

Op onze brief van 13 november jl. inzake de bijpraatavonden van 17 en 18 november a.s. hebben wij nog geen antwoord van u ontvangen. Vooruitlopend daarop heeft ITH besloten niet deel te nemen aan deze bijpraatavonden.

Blijkens uw reactie in het A.D. van afgelopen zaterdag blijft u bij uw standpunt de directeur van de bibliotheek niet uit te nodigen. Dat is voor ITH reden vanavond niet aanwezig te zijn. Voorts heeft ITH overwegend bezwaar tegen het besloten karakter van deze avond. Als een nieuw concept voor de bibliotheekfunctie wordt besproken, dat staat in uw uitnodiging aangegeven, dan dient dat in de openbaarheid plaats te vinden.

Dat geldt ook voor de bijpraatavond van morgenavond. Dan wordt gesproken over de rol van “vanHouten&co” in het kader van de komende transities. Ook komt aan de orde het Beheerplan Openbare ruimte (B.O.R.). Bij deze onderwerpen zal het ongetwijfeld ook over de inhoud gaan en zodra het over de inhoud gaat, dient bespreking daarvan in het openbaar te gebeuren. Deze bijpraatavonden dienen dan voor iedereen toegankelijk te zijn.

Wij dringen er daarom bij u op aan bijpraatavonden voortaan in het openbaar plaats te laten vinden. Wij zien twee uitzonderingen op deze regel, namelijk als het gaat om onderwerpen die de privacy van personen raken, of waarbij de financiële belangen van de gemeente in het geding zijn.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,
Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

Open brief aan college over bijpraatavond bibliotheek

Geacht college,

Op maandagavond, 17 november a.s. heeft u raads- en commissieleden uitgenodigd voor een bijpraatavond over een nieuw bibliotheekconcept. In het collegeakkoord is opgenomen dat er een nieuw concept voor de bibliotheekfunctie wordt ontwikkeld. Het doel van deze bijeenkomst is het proces toe te lichten en met elkaar in gesprek te gaan over een nieuw concept voor Houten. De opbrengst van deze avond zal worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van een nieuw concept.

ITH heeft u gevraagd om voor deze bijeenkomst ook de directeur van de bibliotheek, mevrouw Hoogenboezem, uit te nodigen. Ook zij wil graag haar bijdrage aan deze avond verlenen. Vanuit haar deskundigheid achten wij haar aanwezigheid van wezenlijk belang. Mede in het licht gezien van de ingrijpende bezuiniging op de bibliotheek. U heeft ons verzoek geweigerd met als reden, dat het niet zal gaan over de huidige activiteiten van de bibliotheek. Dit argument overtuigt ons allerminst.

Het met u in gesprek gaan over de bibliotheek zonder de bibliotheek op een besloten bijeenkomst als een bijpraatavond, is niet in lijn met de nieuwe bestuursstijl. Wij kunnen het ook niet rijmen met een komende bijpraatavond over “van Houten&co”, wel met haar directeur. Meten met twee maten? U ontkent dat, want het zou gaan om niet met elkaar vergelijkbare zaken. Voor ons is evenwel doorslaggevend dat beide instellingen een stevige subsidierelatie met de gemeente hebben.

Voorts werden wij verrast door een bericht uit de media dat u meewerkt aan de oprichting van een regionaal vastgoedbedrijf. Voor het gemeentelijk accommodatiebeleid zal dit directe gevolgen hebben. Het zal ook de huisvesting raken van de bibliotheek, van “van Houten&co” en wellicht van meer instellingen, zoals bijvoorbeeld het huis van de gemeente. Het zou goed zijn om dit aspect in samenhang te zien met de ontwikkelingen van bibliotheek en van “van Houten&co”. Daarover dient een integraal beleid te komen. Dat graag in plaats van de nu geplande ad-hoc bijpraatavonden

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet en zal leidend zijn voor bepaling van ons standpunt.

Met vriendelijke groet,

Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

Ingezonden brief Trouw over referendum

Donderdag 1 mei 2014 is een ingezonden brief van fractievoorzitter Gerard Zandbergen geplaatst in dagblad Trouw. Hieronder de tekst:

Wel erg negatief van de heer Van Dijken uit Duiven om het referendum af te doen als een rookgordijn (opinie, 28 april). Wat is er nou mooier om via een referendum je inwoners rechtstreeks te laten meebeslissen. Het zijn juist de tegenstanders van referenda die zich bedienen van rookgordijnen. Kijk naar het referendum over de eerste Europese grondwet.

In Houten wil mijn partij Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) een referendum over windmolens. In de raad houden voor- en tegenstanders daarvan elkaar in evenwicht. Helaas wil D66, dat nét won van ITH bij de  gemeenteraadsverkiezingen, daar niets van weten. Het gemeentehuis is al twee weken in rook gehuld.

Gerard Zandbergen, fractievoorzitter ITH Houten.