Collegeprogramma 2018-2022

Veel inwoners waren naar deze vergadering gekomen. Het is goed om te zien dat inwoners belangstellend zijn en komen zien hoe de lokale democratie functioneert.

Vaststellen of voor kennisgeving aannemen?
In het raad ontstond een verwarrende discussie of de raad het collegeprogramma vaststelt of voor kennisgeving aanneemt. De burgemeester als voorzitter van de raad was van mening dat de raad het collegeprogramma vaststelt. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) was het daar principieel niet mee eens. Zij heeft het collegeprogramma voor kennisgeving aangenomen en zij was niet de enige partij.

ITH neemt positief kennis van Collegeprogramma
Van vele goede voornemens in het Collegeprogramma heeft ITH positief kennisgenomen. Zoals op het gebied van natuur, sport, economie, duurzaamheid, mantelzorg en dierenwelzijn. Maar er zijn ook zaken waar ITH niet gelukkig mee is.

Windmolens Goyerbrug
De coalitie van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie zet in op het tweede windpark bij de Goyerbrug. Met name GroenLinks wil zo snel mogelijk daarmee aan de slag. ITH heeft nog eens gewezen op het belang van draagvlak van omwonenden. Bij het huidige windpark ontbrak draagvlak. Dat heeft de gemeente geweten. Waarom toen niet naar omwonenden geluisterd? Zij hebben volledig gelijk gekregen in het Evaluatierapport Windpark Houten van de Universiteit Utrecht.


Fort Honswijk, raad op het verkeerde been gezet?

Sinds de aankoop van Fort Honswijk twee jaar geleden is al veel gemeentegeld in Fort Honswijk gestoken. Neem alleen het exploitatietekort de komende jaren van 720.000 euro! En we zijn er nog niet. Voor de herontwikkeling van Fort Honswijk wil men een beroep doen op de markt. Om dat proces te begeleiden is 275.000 euro nodig!

ITH volgt dit met grote zorg. Wat als de markt het laat afweten? En waarom had het college onder aanvoering van wethouder Geerdes vorig jaar zo’n haast om van Fort Honswijk een topattractie te maken met minimaal 100.000 bezoekers per jaar? Er moest snel een stichting komen. Subsidies zouden al klaar liggen. Raadsbehandeling duldde geen uitstel. Waarom? Is de raad vorig jaar op het verkeerde been gezet?

Evenementenfonds en Houtens Muziek Collectief (HMC)
ITH heeft een voorstel van PvdA en D66 voor financiële steun voor het Evenementenfonds en de festivals mede ondertekend. Het voorstel werd aangenomen. Zo ook de motie van ITH om onderzoek naar de financiële positie van het HMC. ITH ziet graag enige subsidieverruiming voor het HMC.

Stedenbouwkundige visie en woningbouw
ITH wacht de uitwerking van deze visie en de locatiekeuze voor de bouw van enkele duizenden woningen af. ITH vindt afstemming van dit majeure project met de regio van wezenlijk belang.

Geef een reactie