Behandeling van het raadsvoorstel opvang vluchtelingen is te prematuur

De Inwonerpartij vindt de behandeling van het raadsvoorstel over een tijdelijke opvang van vluchtelingen op de Essenkade 2 in dit stadium te prematuur. Om die reden startte ITH dinsdagavond met een ordevoorstel, gesteund door de SGP, waarin verzocht werd om het debat over de opvang niet in dit stadium te voeren. In de Houtense samenleving, bij onder andere omwonenden en ondernemers in de buurt, leven nog vele vragen en zorgen. Het betrekken van de inwoners vraagt expliciet om meer tijd. 

Onduidelijk is nog hoeveel extra opvang nodig is voor ontheemden uit Oekraïne en of daar in de nabije toekomst dan nog voldoende ruimte voor is. Sjoerd Kasius: “De Inwonerspartij vindt het bewonderenswaardig hoe inwoners bijdragen om aan ontheemde Oekraïners huisvesting te bieden of kleding te verzamelen. In Houten worden reeds circa 100 vluchtelingen door particuliere initiatieven opgevangen.” De huidige situatie vraagt daarom om prioriteit te geven aan de acute situatie in Oekraïne.

ITH dient een motie in waarin zij verzoekt om het actief betrekken van inwoners, zoals onder andere omwonenden. Deze motie is aangenomen.

ITH benadrukt dat het nadrukkelijk niet om een beleidsarm vraagstuk gaat en dat er sprake is van besluitvorming over een periode van 15 jaar, het is dus aan een nieuw college om hier voorstellen over te doen. ITH heeft vraagtekens of en de manier waarop dit voorstel voor opvang invloed heeft op andere vraagstukken waar aan de formatietafel over besloten dient te worden.

Daarbij zet de Inwonerspartij kritische vraagtekens bij de duur van 15 jaar, nu in de lopende formatie en na de uitslag van de verkiezingen Houten-Noordwest niet als woonlocatie zal worden aangemerkt. Tevens is voor de tijdelijke opvang van toekomstige statushouders een periode van 15 jaar lang.

ITH voorziet verder dat de oproep die gedaan zal worden op zorg, de ambtelijke en maatschappelijke organisaties verder toeneemt en dat de gevolgen daarvan niet inzichtelijk zijn. Hulpbehoevende Houtense inwoners moeten niet het kind van de rekening worden.

Kasius: “Vandaag staat de vraag centraal of daarnaast nog een dependance gerealiseerd moet worden van een asielzoekerscentrum voor de opvang van 100 vluchtelingen op de Essenkade voor een termijn van maximaal 15 jaar. Dit gaat nadrukkelijk niet over de opvang van ontheemden uit Oekraïne, maar om de druk bij de opvang in Ter Apel te verlichten. De vraag rijst of daar met de huidige onzekere situatie in Oekraïne de prioriteit moet liggen. In dit stadium kunnen we daar niet mee instemmen”.  

Met een duidelijk kader voor het college heeft ITH toch voor het raadsvoorstel gestemd. Die stem is enkel om het college de ruimte te geven onderzoek te doen en de wensen van inwoners beter te betrekken. Later wordt pas een definitieve keuze over het plan gemaakt, die toezegging heeft de wethouder expliciet gedaan.