Verkiezingskrant 2022: Lijst 3

INWONERSPARTIJ TOEKOMST HOUTEN: LIJST 3

Inwoners Voortaan Vooraan!

Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is dé lokale politieke partij in Houten die zich inzet voor de inwoners van Houten. De afgelopen vier jaar is opnieuw gebleken dat de mening van de inwoners van Houten onvoldoende serieus is genomen en dat inwoners niet, te weinig of te laat werden betrokken bij beslissingen van de gemeente. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de Ruimtelijke Koers, het Oude Dorp en ontwikkellocatie Den Oord. De inwoners van Houten staan bij ITH al sinds het begin centraal en dat moet voortaan ook het uitgangpunt zijn van de gemeente! Daarom stelt ITH als inzet voor de verkiezingen: Inwoners Voortaan Vooraan!

Inwoners Voortaan Vooraan!
ITH stelt bij elk initiatief de voorwaarde dat wanneer de participatie niet goed verlopen is, het plan terug moet naar de tekentafel. Daarbij wil ITH dat inwoners in de planfase betrokken worden, dat zij inspraak krijgen bij de plannen die gemaakt worden en meebeslissen over de te maken keuzes. Door zo vroeg mogelijk de inwoners van Houten te betrekken zullen er betere plannen worden ontwikkeld, die op minder of geen weerstand stuiten en beter passen in Houten. ITH is ook voorstander van een wethouder inwonersparticipatie, die er specifiek voor zorgdraagt dat een volwaardige participatie van inwoners in de toekomst gegarandeerd wordt.

Bouwen volgens het Houtens DNA
Er dienen zo snel mogelijk nieuwe woningen gebouwd te worden in Houten, die bij het Houtens DNA en de woonwensen van de Houtense inwoners passen. De wachttijden voor een nieuwe woning zijn al jaren onverantwoord hoog en ITH wil een ieder de mogelijkheid bieden om in Houten te kunnen blijven wonen. Wij zijn blij dat we samen met onze inwoners via het referendum de plannen hebben kunnen tegenhouden van stedelijke verdichting, minder groen en massale hoogbouw. ITH kiest voor woningbouw die passend is voor Houten met groen en een gezonde en veilige leefomgeving. ITH wil dat er maximaal ingezet wordt op betaalbare woningen in Houten en de eigen inwoners dienen prioriteit te krijgen bij  de toewijzing van (nieuwe) woningen. Door de woningbouwopgave te richten op de woonwensen van Houtense inwoners zal  doorstroming beter op gang komen.

De woningbouwopgave dient volgens ITH gerealiseerd te worden in Houten-Oost. Een belangrijke reden hiervoor is dat er in Houten-Oost een veel beter financieel perspectief ligt en de gemeente daar een eigen grondpositie heeft. In Houten-Oost kan de mooie groene structuur van Houten behouden worden en het ligt, in tegenstelling tot Noordwest, ver genoeg van de snelweg af om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Doordat in Houten-Oost een groter aantal woningen gerealiseerd kan worden, wil ITH stedelijke verdichting in Centrum, Molenzoom en Koppeling voorkomen. Er kan dan in Centrum, Molenzoom en Koppeling sprake zijn van gebiedsontwikkeling, waarbij nieuwe bebouwing aan dient te sluiten bij de huidige bebouwing.

Het unieke karakter van het Oude Dorp en de kleine kernen
Het Oude Dorp is een origineel stukje Houten en het unieke dorpse karakter van het Oude Dorp dient behouden te worden. ITH ziet geen ruimte voor een grote uitbreiding van de supermarkt. Het Oude Dorp is een uitstekende plek voor seniorenwoningen, zoals de initiatieven van Stichting Knarrenhof. Ouderen kunnen dan zelfstandig blijven wonen vlakbij veel voorzieningen met een mooi park. Ook wil ITH zich blijven inzetten voor het unieke en het vertrouwde kleinschalige karakter van Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ’t Waal.

Bruisend Houten
ITH is groot voorstander van een bruisend en gezellig Houten en steunt en stimuleert actief de initiatieven die hier aan bijdragen, zoals de schaatsbaan en het stadsstrand. De winkelleegstand is nijpend en ITH wil dat de gemeente een actievere rol aanneemt om deze tegen te gaan.

Duurzaamheid
ITH wil de komende periode stevig inzetten op duurzaamheid en streeft er naar om de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Er moet prioriteit worden gegeven aan duurzame energieopwekking en energiebesparing, waarbij betaalbaarheid een voorwaarde is. ITH zet in op grootschalige toepassing van zonne-energie, waarbij gestreefd wordt naar 100% lokaal eigenaarschap. ITH wil geen windturbines in de buurt van woonwijken en is voorstander van de initiatieven van mooi ’t Goy in plaats van windturbines die twee keer zo hoog zijn als de Domtoren.

Veilig en gezond Houten
Ten aanzien van het veiligheidsbeleid staat ITH voor een betere bescherming van de inwoners tegen criminaliteit en overlast. Wij zijn voorstander van lik-op-stuk. Meer handhaving en cameratoezicht ziet ITH als mogelijkheden om dit te voorkomen. Tevens is ITH voorstander van een huisartsenpost in Houten. Inwoners die niet de beschikking hebben over een auto kunnen wij in hun zieke toestand niet vragen om via het openbaar vervoer naar de huisartsenpost in Nieuwegein te gaan. Ook wachttijden van meer dan 15 weken voor onze jongere inwoners die zorg nodig hebben, zijn onverantwoord en moeten drastisch worden teruggebracht.

Inwonerspartij Toekomst Houten
Het is belangrijk dat er een lokale partij is in Houten die staat voor de belangen van de inwoners. ITH wil de gemeente besturen in samenspraak met de inwoners. Als Inwonerspartij is ITH volledig vrij om de belangen van haar inwoners voorop te zetten. ITH zal zich de komende vier jaar maximaal inzetten om de stem van de inwoners stevig te laten doorklinken in de gemeenteraad!