Raadslid Zwijsen (ITH) biedt burgemeester wensen van inwoners aan

Nieuwe vorm van inwonersparticipatie levert rijke oogst voor coalitieakkoord op

Op dinsdagavond heeft raadslid Sharon Zwijsen van de Inwonerspartij (ITH) namens de volledige gemeenteraad de inspiraties van inwoners aangeboden aan de burgemeester ten behoeve van het coalitieakkoord. Inwoners waren door alle fracties uit de gemeenteraad uitgenodigd om hun wensen in te brengen, zodat deze kunnen worden meegenomen in een nieuw op te stellen coalitieakkoord. De inwonerspartij heeft tijdens de verkiezingen gepleit voor een nieuwe manier van formeren, waarbij ook inwoners tijdens het formatieproces betrokken worden. Op deze wijze worden inwoners vroegtijdig betrokken bij de plannen voor de komende vier jaar. “ITH heeft als inwonerspartij samen met de andere partijen daarmee een trendbreuk gerealiseerd ten opzichte van eerdere formatieprocessen. ITH draagt daarmee bij aan een nieuwe bestuursstijl en laat zien waar zij de laatste jaren hard voor gestreden heeft, namelijk inwoners in de planfase al betrekken”, aldus Sharon Zwijsen van ITH.

Alle fracties hebben deelgenomen aan een expertgroep om dit idee praktisch vorm te geven. 29 inwoners hebben van de ‘pitch’-mogelijkheid gebruik gemaakt en veel inwoners hadden zelfs meer dan één suggestie of idee. De pitches zijn gehouden op drie avonden, verspreid over vijf verschillende locaties. De gemeenteraadsleden zijn daarmee zelf de Houtense samenleving ingegaan. “Iedereen was onder de indruk van het enthousiasme van onze inwoners. We hebben zelfs een pitch gehad die ondersteund werd door een muzikale serenade door Kunst na Arbeid bij de Grund. Inwonersparticipatie is niet alleen nodig, maar leuk en daarmee echt inspirerend”, aldus Sharon Zwijsen.

Maandag 20 juni om 16.00 uur wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd in de Engel op het Oude Dorp. Bij die presentatie wordt tevens toegelicht hoe de inbreng van de inwoners tijdens de inspiratiesessies een plaats hebben gekregen in het coalitieakkoord. ITH nodigt u van harte uit om dit bij te wonen!

De inwonerspartij dankt alle inwoners van Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal voor de waardevolle inspiratie die ze ons gegeven hebben! ITH zal de komende vier jaren zich buitengewoon inzetten om inwonersparticipatie centraal te zetten. Een wethouder inwonersparticipatie, zoals genoemd in ons verkiezingsprogramma, zal dit waarborgen. Met het vroegtijdig betrekken van inwoners zal de besluitvorming beter worden en krijgen inwoners een gezicht in de gemeenteraad.

Rosa Molenaar en Ria Frowijn namens ITH wethouder in college

Inwonerspartij kiest met wethouders voor deskundigheid en dualisme

Rosa Molenaar en Ria Frowijn namens ITH wethouder in college

Inwonerspartij Toekomst Houten heeft bij de onderhandelingen voor het nieuw te vormen college twee wethoudersposten. Nu de fractie veruit de grootste partij in de gemeenteraad van Houten is, wil de partij dit ook vertegenwoordigd zien in het nieuw te vormen college. Fractievoorzitter en partijleider Willem Zandbergen kiest er nadrukkelijk voor om zijn rol te blijven vervullen vanuit de gemeenteraad. ″De gemeenteraad is het controlerende en hoogste orgaan in het lokaal bestuur. In het kader van het dualisme is het belangrijk dat de partijleider in de gemeenteraad blijft. Er zal en er moet voor de inwoners van Houten zichtbaar iets veranderen met ITH in het college. Dat is de opdracht. Ik wil het nieuw te vormen college daarop scherp  te houden. Daar heeft de kiezer recht op! Ik zal complimenteus zijn bij bereikte resultaten, maar mijn eigen herkenbare geluid laten horen als ik ontevreden ben.″

De Inwonerspartij heeft met haar kandidaten voor het wethouderschap gekozen voor deskundigheid en herkenbaarheid. Rosa Molenaar heeft planologie gestuurd aan de Universiteit van Amsterdam en jarenlange ervaring bij verschillende ministeries alsmede als professioneel adviseur van diverse politieke partijen. ″Al tijdens mijn studie planologie was Houten een lichtend voorbeeld. Eerst het groen en de fietsers en dan pas de stenen. Het Houtens DNA als planologisch concept is waarmee ik als planologe ben opgegroeid. Het behoud van dit concept en het unieke dorpse karakter zou de rode draad voor Houten moeten blijven″, aldus Rosa Molenaar. Als tweede wethouderskandidaat kiest ITH voor Ria Frowijn. Zij is afgestudeerd in onderwijskunde en sinds jaar en dag een belangrijk gezicht in Houten rondom cultuur en belangrijke samenlevingsinitiatieven in Houten. ″Het is voor Houten belangrijk om te investeren in een bruisend Houten, waarin de menselijke maat leidend blijft en inwoners elkaar met plezier kunnen ontmoeten bij laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen. De vele inwonersinitiatieven en het rijke verenigingsleven vormen een belangrijke backbone voor Houten en dat moeten we koesteren″, aldus Ria Frowijn. Met de keuze voor Rosa Molenaar en Ria Frowijn is ITH de enige partij met vrouwelijke wethouderskandidaten.

Uitnodiging voor openbare Algemene Ledenvergadering van Inwonerspartij Toekomst Houten

Beste leden, vrienden van ITH en inwoners van Houten,

Allereerst willen wij jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons gegeven hebben met de verkiezingen. De uitslag van 5109 stemmen en 8 zetels was overweldigend voor ons. We hebben de overwinning opgedragen aan onze voorvechter en de oprichter van de Inwonerspartij, Gerard Zandbergen.

Voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma en ter voorbereiding op de verkiezingen hebben we eind 2021 een Algemene Ledenvergadering gehouden. Nu is het tijd om het te vieren! We nodigen jullie graag uit voor een openbare Algemene Ledenvergadering met afsluitend een feestelijke borrel:

- Wanneer? zaterdag 18 juni 2022

- Hoelaat? 11.00 uur

- Waar? De Engel

- Wie? Leden, vrienden van ITH en inwoners met interesse voor een lidmaatschap

Leden, vrienden van ITH en inwoners van Houten met interesse voor een lidmaatschap

De algemene vergadering is dit jaar ook bij te wonen voor inwoners die interesse hebben in een lidmaatschap bij ITH. Tijdens de algemene ledenvergadering en de borrel is het mogelijk met alle leden van ITH te praten en om je eventueel aan te melden voor een lidmaatschap.

Agenda

  • Opening en welkomstboodschap van de voorzitter
  • Binnengekomen stukken en eventuele nieuwe agendapunten
  • Mededelingen van de fractie, een terugblik en een toekomstvisie door Willem Zandbergen
  • Financieel jaarverslag door Frank van der Meij
  • Benoeming kascommissie en controle ter plekke
  • Begroting 2022 en contributie 2022
  • Werving van bestuur en commissieleden
  • Sluiting en feestelijke borrel

Het is mogelijk om een agendapunt in te brengen. We vragen u om voor 12 juni te laten weten of u een agendapunt zou willen inbrengen.

We horen ook graag wie aanwezig is! Aanmelden kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hartelijke groeten,

Inwonerspartij Toekomst Houten

Behandeling van het raadsvoorstel opvang vluchtelingen is te prematuur

De Inwonerpartij vindt de behandeling van het raadsvoorstel over een tijdelijke opvang van vluchtelingen op de Essenkade 2 in dit stadium te prematuur. Om die reden startte ITH dinsdagavond met een ordevoorstel, gesteund door de SGP, waarin verzocht werd om het debat over de opvang niet in dit stadium te voeren. In de Houtense samenleving, bij onder andere omwonenden en ondernemers in de buurt, leven nog vele vragen en zorgen. Het betrekken van de inwoners vraagt expliciet om meer tijd. 

Onduidelijk is nog hoeveel extra opvang nodig is voor ontheemden uit Oekraïne en of daar in de nabije toekomst dan nog voldoende ruimte voor is. Sjoerd Kasius: “De Inwonerspartij vindt het bewonderenswaardig hoe inwoners bijdragen om aan ontheemde Oekraïners huisvesting te bieden of kleding te verzamelen. In Houten worden reeds circa 100 vluchtelingen door particuliere initiatieven opgevangen.” De huidige situatie vraagt daarom om prioriteit te geven aan de acute situatie in Oekraïne.

ITH dient een motie in waarin zij verzoekt om het actief betrekken van inwoners, zoals onder andere omwonenden. Deze motie is aangenomen.

ITH benadrukt dat het nadrukkelijk niet om een beleidsarm vraagstuk gaat en dat er sprake is van besluitvorming over een periode van 15 jaar, het is dus aan een nieuw college om hier voorstellen over te doen. ITH heeft vraagtekens of en de manier waarop dit voorstel voor opvang invloed heeft op andere vraagstukken waar aan de formatietafel over besloten dient te worden.

Daarbij zet de Inwonerspartij kritische vraagtekens bij de duur van 15 jaar, nu in de lopende formatie en na de uitslag van de verkiezingen Houten-Noordwest niet als woonlocatie zal worden aangemerkt. Tevens is voor de tijdelijke opvang van toekomstige statushouders een periode van 15 jaar lang.

ITH voorziet verder dat de oproep die gedaan zal worden op zorg, de ambtelijke en maatschappelijke organisaties verder toeneemt en dat de gevolgen daarvan niet inzichtelijk zijn. Hulpbehoevende Houtense inwoners moeten niet het kind van de rekening worden.

Kasius: “Vandaag staat de vraag centraal of daarnaast nog een dependance gerealiseerd moet worden van een asielzoekerscentrum voor de opvang van 100 vluchtelingen op de Essenkade voor een termijn van maximaal 15 jaar. Dit gaat nadrukkelijk niet over de opvang van ontheemden uit Oekraïne, maar om de druk bij de opvang in Ter Apel te verlichten. De vraag rijst of daar met de huidige onzekere situatie in Oekraïne de prioriteit moet liggen. In dit stadium kunnen we daar niet mee instemmen”.  

Met een duidelijk kader voor het college heeft ITH toch voor het raadsvoorstel gestemd. Die stem is enkel om het college de ruimte te geven onderzoek te doen en de wensen van inwoners beter te betrekken. Later wordt pas een definitieve keuze over het plan gemaakt, die toezegging heeft de wethouder expliciet gedaan.

Inwonerspartij vindt dat Houten moet bijdragen aan opvang oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne 

Beslissing komst dependance asielzoekerscentrum is nu niet aan de orde

De verwerpelijke invasie in Oekraïne en de toestroom van ontheemde mensen uit Oekraïne naar Nederland vraagt ook van Houten om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Veel inwoners van Houten dragen hieraan reeds bij op velerlei manieren. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is trots op onze betrokken inwoners. Initiatieven waarbij inwoners aan ontheemden huisvesting bieden of kleding verzamelen zijn bewonderenswaardig. In Houten worden reeds circa 100 vluchtelingen door particuliere initiatieven opgevangen. Ook vanuit de Gemeente Houten wordt ingezet op de opvang van extra vluchtelingen uit Oekraïne. Het huidige college wil een noodopvanglocatie met 100 plaatsen. De Inwonerspartij steunt dit initiatief als een medemenselijk en vanzelfsprekend antwoord.

Echter, het huidige college wil daarnaast nog een dependance van een asielzoekerscentrum voor de opvang van 100 vluchtelingen op de Essenkade openen voor een termijn van maximaal 15 jaar. Dit gaat nadrukkelijk niet over de opvang van ontheemden uit Oekraïne, maar om de druk bij de opvang in Ter Apel te verlichten. Een dergelijke beslissing valt buiten de staatsrechtelijke contouren van een demissionair college, dat uitsluitend beleidsarme plannen mag presenteren. De beslissing roept ook veel vragen op. De vraag rijst in hoeverre de ambtelijke organisatie dit aankan, gezien de status van het ambtelijk apparaat en de beperkte capaciteit zoals bleek uit de kritische evaluatie in 2021. Onduidelijk in dit stadium is bovendien hoeveel extra opvang voor ontheemden uit Oekraïne in de nabije toekomst nog nodig is en of daar dan nog voldoende ruimte voor is. De huidige situatie vraagt daarin om prioriteit te geven aan de acute situatie in Oekraïne. Het is niet verstandig om in deze ongewisse periode dan ook nog te investeren in de een dependance van een asielzoekerscentrum. Het beroep dat zal worden gedaan op zorg en maatschappelijke organisaties zal daarnaast toenemen en de gevolgen daarvan zijn niet inzichtelijk. Op dit moment zijn de wachttijden van zorg voor jongeren al vijftien tot achttien weken. Hulpbehoevende jongere inwoners uit Houten mogen niet het kind van de rekening worden.

De Inwonerspartij stelt verder kritische vraagtekens bij de duur van vijftien jaar nu in de lopende formatie Houten-Noordwest niet als woonlocatie zal worden aangeduid. Daarmee loopt het college op zaken vooruit. We moeten voorkomen dat nu via een achterdeur alsnog Houten-Noordwest een woongebied als bestemming krijgt. Daar is de Houtense inwoner nu wel duidelijk over geweest. Het college stelt dat bovendien dat deze opvang tijdelijk nodig is voor toekomstige statushouders, maar dat zal geen periode van vijftien jaar bestrijken. Dat doet de vraag rijzen wie er na de wachtende statushouders daar gehuisvest worden. Het is te waarderen dat zogeheten spoedzoekers op deze manier ruimte krijgen voor woningen, maar met onduidelijkheid over de toekomstige bewoners kan hier een kwetsbaarheid ontstaan en wij willen dat deze veiligheid gewaarborgd is. De keuze om nu een beslissing te willen nemen voor de komende vijftien jaar is volgens ITH niet aan het huidige college. Crisisopvang voor ontheemden uit Oekraïne betreft daarentegen een ander vraagstuk. Dat vraagt om acuut handelen. Het is goed dat maatschappelijke organisaties hierbij betrokken worden, maar graag hadden wij gezien dat ook de kringloopwinkel De Ecokring Houten hierbij een rol zou vervullen in plaats van de niet-Houtense kringlooporganisatie Dorcas. Voor de Inwonerspartij is één ding duidelijk en dat is dat niet het bestaande, maar juist het nieuwe college hierover samen met de inwoners en de gemeenteraad over gaat besluiten.