Donkere wolken: perspectiefnota 2020

Lees hier de bijdrage van ITH door raadslid Frank van der Meij tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2020 in de Houtense gemeenteraad.

Het idee was dat de economische crisis achter ons zou zijn en dat er vrolijkere tijden zouden aanbreken. Helaas, donkere wolken pakken zich samen boven Houten.

Onze regering zadelt de gemeenten op met flinke problemen.

De overhevelingen vanuit Den Haag naar de gemeenten op het gebied van Jeugd en WMO blijven voor problemen zorgen. Deels wordt hier voor 2020 en 2021 jaar extra geld naar de gemeenten voor overgeheveld. Echter niet genoeg om de tekorten te compenseren.

Maar structureel wordt er weer via een andere kant geld bij de gemeenten weggehaald door het opheffen van stortingen uit het BTW-compensatiefonds (€ 1,2 miljoen in 2020 top oplopend naar € 1,6 miljoen in 2023). Dit haalt de speelruimte in de begrotingen voor de komende jaren weg.

Maar ook ons eigen college maakt geen sterke indruk bij de aanloop naar de Perspectiefnota. Eerst werd het extra geld voor Jeugd in de algemene middelen gestort. Na vele vragen hierover in de RTG zijn deze middelen alsnog toch bestemd voor het Sociaal Domein.

Slagvaardig lijkt het college ook niet te zijn. Voor het 2e achtereenvolgende jaar wordt weer een forse greep in onze spaarpot (de algemeen beklemde reserve) gedaan van € 3,4 miljoen om de tekorten voor 2020-2022 weg te werken.

Mocht u denken dat dan alles verder onder controle is, moet ik u helaas weer verder teleurstellen. In de begroting voor 2020 blijken er nog aanzienlijke bedragen te moeten worden ingevuld oftewel zijn als bezuinigingen meegenomen maar nog niet gespecificeerd.

In het Sociaal Domein moet voor komend jaar nog een aanvullend bedrag worden gevonden van € 0,4 miljoen. Dit nog bovenop een bezuiniging van ook € 0,4 miljoen op de 6 grootse aanbieders in de jeugdhulp. Een sector waarbij de marges al onder druk staan.

Wat betekenen deze tekorten op het sociaal domein alsook de voorgestelde ombuigingsvoorstellen voor de zorg voor onze inwoners? Kunt u concreet aangeven wat onze inwoners hiervan gaan merken? En vindt u deze keuze dan nog steeds verantwoord? Gemeenten als Tilburg en Utrecht kiezen er nadrukkelijk niet voor om te bezuinigen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Staat de zorg voor onze inwoners, en vooral ook voor onze jeugdige inwoners nu op de tocht?

Maar ook op de algemene budgetten is er nog een bedrag van € 0,5 mln te vinden voor het komende jaar.

Zorgelijke ontwikkelingen tegen de achtergrond dat de algemene voorzieningen al zichtbaar aan het afnemen zijn. Voorbeeld hiervan is de sluiting van de huisartsenpost voor spoedeisende hulp.

Zelfs voor de grote ambities van het huidige college op het gebied de energietransitie en het snel aardgasvrij maken van Houten is er geen geld meer beschikbaar.

Voeg daar ook nog eens bij dat het huidige college niet uitblinkt in het voortvarend aanpakken/oppakken van zaken. In de behandeling van de jaarrekening 2018 (3 weken geleden) bleek dat veel prestatie-indicatoren niet waren gehaald.

Tot slot voorzitter. In de perspectiefnota wordt gesproken over communicatie en participatie van inwoners. Het belang hiervan is volgens de perspectiefnota dat inwoners meer vertrouwen krijgen in het gemeentelijke bestuur. Wij omarmen dit, maar hoe ziet u deze ambitie in licht van het recente gevoerde debat over het tweede windmolenpark. Ondanks dat het coalitieakkoord aangeeft dat aantoonbaar draagvlak belangrijk is, heeft u voor het oog van de omwonenden dit standpunt ineens overboord gegooid en worden twaalf handtekeningen van direct omwonenden ineens als draagvlak gezien. Wat doet dit met vertrouwen van inwoners? En belangrijker nog: hoe gaat u dit vertrouwen herstellen?

Het moge u duidelijk zijn dat de fractie van ITH zich grote zorgen maakt of het huidige college instaat zal blijken te zijn de forse uitdagingen goed het hoofd te kunnen bieden.

Geef een reactie