ITH stemt tegen omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug

ITH heeft vanavond tegen plannen voor Windpark Goyerbrug gestemd. Hieronder leest u de bijdrage van ITH in de gemeenteraad.

Sinds 2011 is de locatie een zogenaamd zoekgebied voor windenergie! In werkelijkheid was met dit besluit het lot van het buitengebied al beslecht. Tijdens die raadsvergadering hebben ITH en SGP verwoede pogingen gedaan om het zoekgebied niet op te nemen om daardoor in de toekomst de handen vrij te hebben om echte participatie te kunnen toepassen op het item energie. 

Wat hier is gebeurd is schijnparticipatie, alles voor de bühne. Stikken of slikken. 

Een college wat draagvlak erg belangrijk vindt, hoe dan? Hoe duidelijk zijn omwonenden en inwoners van buurtgemeenten? Hoe kunt u als college met droge ogen beweren dat ondertekening van contracten gezien moet worden als acceptatie, dus draagvlak?

Vragen die niet of onvoldoende beantwoord zijn, vage beloften t.a.v. van het instellen van een windfonds waarvan niemand kan zeggen wat het doel is en wie het gaat betalen. Toch zeker niet de inwoners!! Sigaar uit eigen doos? Ga u schamen.

Het ging al fout, zoals gezegd met het zoekgebied, destijds heeft u al nagelaten om de geselecteerde gebieden uit 2001 te actualiseren. Waren en zijn deze gebieden nog echt wel zo geschikt?

ITH is van mening dat omwonenden en inwoners van buurtgemeenten duidelijk hebben aangetoond dat u het niet zo nauw neemt met de zorgplicht. U heeft tot op heden niets laten zien waaruit het tegendeel blijkt. Juist dit maakt de inwoners woedend. Waarom geen uitgebreide MER-procedure, niet omdat het moet maar omdat het kan! 

Geen BER of nulmeting omdat er geen wettelijke normen of kaders zijn? Dus hoeft het niet, te lastig? Kortom, geen enkele poging doet u om echt werk te maken van zorgen vanuit de bevolking. 

Waarom bemoeit u zich niet eerder intensief met de compensatie die aangeboden wordt? Als wij kijken waar de initiatiefnemer mee rekent dan is het toch een fooi waarmee de inwoners genoegen moeten nemen, zeg nu zelf ! Er wordt gerekend met gemiddeld verbruik per huishouden, iedereen in het buitengebied kan aantonen dat het verbruik aanzienlijk hoger ligt. Uit de ontvangen email van de initiatiefnemer blijkt toch ook duidelijk dat omwonenden helemaal geen aandeel van de turbine willen kopen. Zij zorgen immers zelf al voor alternatieve energie.

Turbines die geplaatst mogen worden binnen de genoemde bandbreedtes. Waanzinnige hoogtes met een mogelijkheid van ruim 5 MW is ongehoord voor ons buitengebied. Gegarandeerde geluidsoverlast, horizonvervuiling en slagschaduw maken dit drama compleet. 

Dit proces laat zien dat er geen lessen zijn getrokken uit het proces en evaluatie van  windpark Houten. Ik krijg er een dejavu bij. Triest, zeer triest voor iedereen die hierdoor geraakt worden. 

Voorzitter, het zal u niet verbazen, Inwonerspartij Toekomst Houten kan nog vele bezwaren opnoemen tegen dit raadsvoorstel. We laten het hierbij en zullen tegen het gehele voorstel stemmen.

Geef een reactie