Kissebissen

Na het stellen van schriftelijke vragen door de Inwonerspartij Toekomst Houten over de bouw van woningen in de wijk Den Oord, reageerde de PvdA met een blog. Vandaag reageert fractievoorzitter Gerard Zandbergen met een heldere en duidelijke brief aan Anneke Dubbink van de PvdA.

Beste Anneke,

Het ligt niet in mijn aard om op verwijten van jou als fractievoorzitter van de PvdA te reageren, maar soms moet het. Het verwijt van jou aan het adres van ITH dat ITH de mensen, die aangewezen zijn op een sociale huurwoning, in de kou laat staan is verbijsterend!

Overigens is dit niet de eerste keer. Ook bij de invulling van voormalig kantoorpand De Molen 43-49 heb je dat gedaan. Bij dat pand werden de 57 koopappartementen zomaar ineens omgezet in 100% sociale huurwoningen. Zonder enige inspraak van omwonenden! En de gemeente legde er ook nog eens 5.000 euro per appartement op toe. Het had je gesierd als je je meer druk had gemaakt over het gebrek aan inspraak dan te kissebissen met ITH.

ITH heeft met haar schriftelijke vragen over de invulling van locatie Den Oord niets anders gedaan dan uit te gaan van de sinds jaar en dag geldende norm van 30% sociale woningbouw. Bovendien wordt daarmee tegemoet gekomen aan de wens van omwonenden. Voor ITH als inwonerspartij is de wens van omwonenden een belangrijk uitgangspunt.

Verder wijs ik je erop dat de gemeenteraad op 31 maart 2015 een motie van  de PvdA heeft aangenomen, waarin besloten werd tot een inspanningsverplichting voor minimaal 30% sociale woningbouw (koop en huur). ITH handelt dus geheel in lijn met deze motie.

Dat je je steeds beroept op de Woonvisie is eveneens verbazingwekkend. Deze Woonvisie stelt dat er de komende tien jaar behoefte is aan 1800 woningen. Per 1 juli 2015 bedraagt de sociale huurvoorraad circa 4700 woningen. Die lijkt bijna groot genoeg om de doelgroep te huisvesten.

Inzet van het college is het behoud van ongeveer het aantal sociale huurwoningen in Houten zoals dat anno 2016 het geval is met een bandbreedte tussen 4700 en 5200 woningen. Het college denkt daarmee grotendeels tegemoet te komen aan de berekende woningbehoefte waaronder die vanwege de extra instroom van statushouders. Er staat nergens in de woonvisie dat van de norm van 30% sociale huurwoningen moet worden afgeweken!

De woningmarkt met haar verdeling van woningen is een ingewikkelde. In dat verband wijs ik je bijvoorbeeld op de problematiek van mensen, die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar aangewezen zijn op de vrije huurmarkt. De huren daarvan zijn het afgelopen jaar met maar liefst 9% gestegen. Het gevolg is wel dat voor deze mensen, voornamelijk met een middeninkomen, deze woningen onbereikbaar zijn geworden. Ook voor deze mensen zal de overheid met een oplossing moeten komen. ITH zal zich graag daarvoor inzetten.

Met collegiale groet,
Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

 

3 reacties op “Kissebissen

 1. Lijkt mij een zeer terechte reactie op het beleid van onze gemeente Houten (PVDA). Zolang er met afspraken en feiten ‘flexibel’ wordt omgegaan kun je ervan uitgaan dat je reactie krijgt. Draag dit dan en zeg voor de verandering eens, niet goed gedaan. Dus kom op mevr. Dubbink probeer het eens. Kan mij helemaal vinden in jouw antwoord Gerard. Gr. Frank Bosch.

 2. Beste Gerard,
  Een groot probleem voor veel van onze inwoners in Houten om in een betaalbaar huis te kunnen wonen, zet je weg als ‘kissebissen’. Dat is toch wel tragisch. Want jij weet toch dat er enorme wachttijden zijn voor mensen om passend te kunnen wonen? Dat er serieus werk aan de winkel is om de achterstand in het aantal betaalbare woningen in te halen? Hoe nopend de situatie is blijkt wel uit het feit dat op het aanbod van 19 appartementen (de eerste serie uit het gebouw aan de Molen) 1400 reacties binnenkwamen! Er is een enorme behoefte en je hebt als bestuurder van Houten (ITH toch ook?) verantwoordelijkheid om er te zijn voor die inwoners? In jouw benadering en schriftelijke vragen mis ik vaak de relatie tot algemeen belang en de taak van ons daarin als overheid. Ik vind het jammer dat ITH in haar politieke keuze vaak niet met oplossingen komt waar iedereen in onze samenleving iets aan heeft, maar kiest (of profileert) voor oplossingen voor bepaalde groepen. Volgens de PvdA is politiek bedrijven meer dan meebewegen met een groep die iets níet wil. En ja, soms is dat spannend en vraagt dat lef en samenwerking.
  Het is kijken naar échte problemen en komen tot échte oplossingen. In dat kader is het bijzonder dat je in de brief aan mij de problematiek van het tekort aan betaalbare woningen volledig bagatelliseert omdat “we hebben toch 4700 huurwoningen hebben”. Ik kan me toch bijna niet voorstellen dat in alle discussies die we in de raad en met woningbouwcorporatie Viveste hebben gehad de kern van het probleem niet bij ITH is doorgedrongen: de Houtense woningvoorraad bestaat voor een groot deel uit woningen die te duur zijn voor mensen met lagere inkomens. Een groot deel van woningbezit van woningcorporatie Viveste moet worden getransformeerd naar kleinere en betaalbare woningen omdat de 4700 woningen die we nu hebben volgens de wet niet passend zijn. Dáárom moeten er andere betaalbare woningen worden gebouwd en kantoren worden omgebouwd.
  Een andere pijler in je brief is de 30% norm voor sociale huurwoningen. Goed te weten dat je onze motie op je netvlies hebt, maar leg de motie dan wel goed uit. De 30% sociaal woningbouw (huur en koop) is als richting voor héél Houten en geeft ons de verplichting om het nodige in te halen. We zitten nog lang niet op de 30%! We moeten een inhaalslag maken. Op de locaties waar de gemeente invloed heeft moet dus het percentage omhoog, zoals dat nu mogelijk is bij Den Oord. Overigens hebben de belangengroepen van Den Oord nadrukkelijk laten weten géén bezwaar te hebben tegen het percentage sociale woningen, maar tegen de absolute aantallen en de hoogte van de bouw.
  Ook wij hebben als PvdA kritische vragen gesteld in de raad (RTG) hoe het toch kon gebeuren dat er bij bewoners zulke verschillende verwachtingen over de bouw zijn ontstaan bij zo’n belangrijk onderwerp. Dat doet het vertrouwen in de overheid geen goed en creëert tegenstellingen die er niet hadden hoeven zijn. De vraag is dan wat je met die situatie doet: ga je er mee op de loop of probeer je weer in gesprek te komen? Wij zijn dan ook heel blij dat omwonenden, belanghebbenden en Viveste precies dit doen.
  En als ITH dan de hoeder wil zijn van de 30% norm omdat deze norm al ‘sinds jaar en dag geldend is’, waarom hoor ik ITH dan nooit als er een locatie ontwikkeld wordt waar percentage lager is of zelfs 0%, zoals bij de Bogermanschool-locatie. Bij mijn weten heb ik daarover nog nooit schriftelijke vragen of een motie gezien om die norm veilig te stellen.
  Laat ik positief eindigen: ik deel je stelling dat er meer aandacht moet komen voor vrije sector huurwoningen voor mensen met middeninkomens. Dat is ook een landelijk vraagstuk waar kort geleden een rapport over is verschenen van het planbureau voor de leefomgeving https://www.pbl.nl/publicaties/perspectieven-voor-het-middensegment-van-de-woningmarkt ). Ook in Houten is zeker werk aan de winkel, mogelijk biedt de ontwikkeling van Den Oord al mogelijkheden! Fijn dat we daar jullie steun voor kunnen verwachten.
  Tenslotte, als PvdA zijn we ten alle tijden bereid om het héle verhaal te vertellen: waarom we ons druk maken en waarom we keuzes moeten maken in het belang van alle inwoners.

  Met vriendelijke groet,
  Anneke Dubbink
  Fractievoorzitter PvdA Houten

  1. Beste Anneke,

   Zoals ik al eerder stelde is de woningmarkt en haar verdeling van woningen ingewikkeld. Zolang ik in Houten woon en dat is al vanaf eind 1969 is sprake van een tekort aan woningen. Zelfs na twee groeitaken van elk 6.000 woningen. En dat tekort doet zich niet alleen voor bij de sociale woningbouw.

   Er zou eigenlijk geen tekort meer moeten zijn na de bouw van dergelijke aantallen woningen, ook niet aan sociale huurwoningen. En toch is dat niet zo. Zelfs aan vrije huurwoningen is sprake van een tekort. Daar rijzen de huren de pan uit. Voor de middeninkomens dreigen deze woningen zelfs onbetaalbaar te worden. Zo zie je maar weer hoe moeilijk het in elkaar steekt op de woningmarkt. Daar komt het fenomeen scheef wonen nog bij.

   Wie zijn nu in de lokale politiek verantwoordelijk voor deze voortdurende woningnood? Voor zover je deze vraag overigens kunt stellen. Toch stel ik nu die vraag en ik beperk me tot de sociale woningbouw, koop en huur. Jouw partijgenoot, mevrouw Koningsberger, wist het antwoord wel. Collegepartijen CDA en VVD zijn de grote boosdoeners, liet ze onlangs op facebook weten. Maar ik breng in herinnering dat ook de PvdA vaak in het college vertegenwoordigd is geweest. Vanaf 2006 al ruim 10 jaar onafgebroken. Van 2006 tot 2010 zelfs met twee wethouders. Wat heeft de PvdA toen gedaan om de sociale huurmarkt een impuls te geven? Om het tekort aan betaalbare huurwoningen op te lossen?

   Het klopt dat ITH geen vragen heeft gesteld omtrent de 30%-norm sociale woningbouw bij de Bogermanschool. Een beetje flauw van je om ITH dit te verwijten, want zoals je zelf ook wel weet was dit een bijzonder project. De gemeente had het namelijk niet alleen voor het zeggen. Een projectontwikkelaar had ook een deel van dat gebied gekocht. Het college kwam uiteindelijk met het voorstel met uitsluitend koopappartementen. Geen sociale woningbouw dus. Nu moet je ITH dat niet verwijten, je moet je eigen PvdA-wethouder daarop aanspreken.

   En zo beschuldig je ITH van nog meer zaken. Ook die zijn niet terecht, verwerpelijk zelfs. Het heeft voor mij geen enkele zin meer om daarop te reageren. Je laat je toch niet overtuigen, maar ik vraag je wel vriendelijk om eerst goed na te denken, voordat je ITH opnieuw ten onrechte beschuldigt. Zo ga je niet met elkaar om. Ook niet in de politiek. Ik zou zeggen: ga eerst bij jezelf te rade en bij je eigen partij.

   Tenslotte: de fracties van SGP en ITH hebben vorige week de Agendacommissie, waarvan jij lid bent, verzocht om uitstel van behandeling van woningbouw Den Oord. Beide fracties willen de Belangengroep Den Oord en de andere insprekers meer tijd geven omtrent de invulling van deze locatie. Uit een oogpunt van grote zorgvuldigheid. Maar helaas heeft de Agendacommissie dit verzoek afgewezen. Met deze jammerlijke constatering wil ik onze discussie beëindigen.

   Met vriendelijke groet,

   Gerard Zandbergen
   Fractievoorzitter ITH

Geef een reactie