Raad Houten steunt motie LHBTI+ beleid

In de laatste raadsvergadering van het jaar werd een motie aangenomen omtrent beleid in Houten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. De LHBTI+ gemeenschap.

Willem Zandbergen sprak zich namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) volmondig uit voor een inclusieve samenleving, waarin lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen een volstrekt gelijkwaardige positie innemen.

Er mag geen onderscheid bestaan tussen genderdiversiteit en diversiteit in geaardheid. Ieder mens moet ten volle mens kunnen zijn. Helaas, zo hield hij de raad voor, is dat nog lang niet altijd de werkelijkheid. Er zijn nog steeds schrijnende situaties dat mensen vanwege hun geaardheid voorwerp zijn van agressie en intimidatie. Hij wees ook op het belang elkaar aan te spreken op achterblijvende opvattingen. Dat is namelijk hard nodig.

Standpunt homohuwelijk partijcongres ChristenUnie

Zo bleek recent nog uit het landelijk partijcongres van de ChristenUnie, waar een voorstel van twaalf leden tot erkenning van het homohuwelijk met zeer ruime meerderheid werd verworpen. Voor bestuur en congres van de ChristenUnie is het ideaal een huwelijk tussen man en vrouw. Met andere woorden: er is geen ruimte voor een huwelijk tussen mensen van dezelfde sekse.

ITH ervaart dit standpunt als onnodig grievend en niet passend in een inclusieve samenleving. De oproep aan het college, waarin de ChristenUnie is vertegenwoordigd, maar ook aan de coalitie, om afstand van dit standpunt te nemen, kreeg echter geen gehoor.

De voorzitter van de raad, de burgemeester, vond dit landelijke politiek, dat we niet lokaal moeten maken. De woordvoerster van de ChristenUnie, mevrouw Griëtte Vonck, was het daarmee eens. “Hetgeen landelijk door de ChristenUnie wordt gezegd over het homohuwelijk staat buiten de discussie in de raad”, zo verklaarde zij. Haar fractie zal de motie inzake het LHBTI+ beleid van harte steunen.

Ook wethouder Jana Smit van de ChristenUnie was heel blij met de motie en ging eveneens geheel voorbij aan het landelijk standpunt van de ChristenUnie inzake het homohuwelijk.

Vervolg

Bij de Perspectiefnota van volgend jaar zal de raad horen hoe het college invulling heeft gegeven aan de motie en daarmee aan de beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in het Regenboog Stembusakkoord. De LHBTI+ gemeenschap van Houten zal betrokken worden bij het vormen van een integraal inclusief beleid voor kwetsbare groepen. ITH heeft met de motie ingestemd en mede ondertekend.

Geef een reactie