Raad stelt Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk vast

Op het Eiland van Schalkwijk, daar waar de rivier zich langs de dorpskernen Schalkwijk en Tull en ’t Waal al slingerend een weg baant, daar bevindt zich een gebied van grote natuurwaarde. Ook wel de groene  achtertuin van het verstedelijkte Houten genoemd.

Het is daarom goed dat er voor het Eiland van Schalkwijk een mobiliteitsvisie is opgesteld. Deze visie behelst onder meer maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie. Vooral door het voorkomen van het oost-west-verkeer op het Eiland en door het verkeersluw maken van de Lekdijk.

Maar om dat te bereiken via afsluiting van wegen met camerapoorten, zoals B & w aanvankelijk voorstelden, dat vinden bewoners terecht nog helemaal niet nodig. Bovendien zal de verkeershinder zich naar elders verplaatsen. De buslijn door de Molenbuurt zal eveneens vooralsnog naar wens van de bewoners uit de visie worden geschrapt.

Inwonerspartij ITH stemt tegen drie investeringen

Steun voor Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk
De Mobiliteitsvisie kent een looptijd van tien jaar. Uitvoering van de maatregelen van de visie worden geraamd op 23 miljoen euro. De fractie van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft in de afgelopen raadsvergadering met de Mobiliteitsvisie ingestemd, met uitzondering van de aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, de verbreding van de Lekdijk en de recreatieve fietsroute over de Kanaaldijk.

Fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal
Deze fietsbrug, kosten 8,4 miljoen euro, moet komen ter hoogte van het Elpad. Maar niet ver daar vandaan bevinden zich aan weerszijden al twee fietsverbindingen. De fietsbrug Pofsluis richting Nieuwegein en het fietspad over de Schalkwijkse brug. Om tussen deze twee in nog weer een derde fietsverbinding te realiseren voor zoveel geld, dat leek ITH teveel van het goede. Daarom steunde ITH het SGP-voorstel deze fietsbrug te schrappen. De rest van de raad verwierp echter dit voorstel.

Verbreding Lekdijk
De Mobiliteitsvisie wil ook een verbreding van de Lekdijk. Een verbreding vanaf de A27 tot aan Fort Honswijk. Kosten 6 miljoen euro. ITH acht verbreding strijdig met het uitgangspunt van de visie om de Lekdijk onaantrekkelijk te maken voor het gemotoriseerd verkeer. Bovendien vreest ITH door deze verbreding een ongewenste toename van het autoverkeer vanaf de A27.  

Recreatieve fietsroute over de Kanaaldijk
De kosten daarvan worden geraamd op 5,8 miljoen euro. Omdat op deze route ook landbouwverkeer en bestemmingsverkeer zal worden toegestaan, acht ITH dit geen veilige fietsroute meer. Daarom acht ITH het niet verantwoord om daar nu 5,8 miljoen euro in te steken.

Geef een reactie