Visie Oude Dorp 2030

Voorzitter, leden van de raad en inwoners van Houten

Vandaag staat onze eigen vertrouwde Oude Dorp op de agenda. Een uniek stukje Houten, een parel van Houten, ja eigenlijk de oorsprong van Houten. De omwonenden van het Oude Dorp zijn veelal de inwoners van het eerste uur, die Houten mede gemaakt hebben waar het nu staat. Maatschappelijk betrokken en met een sterke sociale cohesie. Daar moeten we zuinig op zijn. Het is juist deze locatie en het zijn juist deze mensen die een goede ontwikkelingsvisie verdienen voor ons Oude Dorp.  

In het licht hiervan is de Inwonerspartij ontstemd over de visie die er nu ligt. Te laat, geen keuzes, te duur, en onvoldoende. Zo omschrijft Inwonerspartij Toekomst Houten de ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030. De visie had al in het voorjaar van 2020 besproken moeten worden. Dit werd niet gehaald omdat de gemeente met een valse start begon. Helaas niet de eerste keer. Ondanks dat er werd ingezet op participatie van inwoners, hetgeen wij als Inwonerspartij natuurlijke van harte ondersteunen, is totaal onduidelijk hoe deze inbreng van inwoners nu is omgezet in heldere keuzes. Participatie gaat niet alleen over luisteren naar inwoners, maar juist ook om daarmee iets te doen. Deze onduidelijkheid heeft geleid tot veel onrust bij de omwonenden van het Oude Dorp, en terecht. Niet voor niets leidde dit tot een handtekeningenactie van 391 inwoners. Voor ITH had dit alle schijn van een mini Ruimtelijk Koers. Hoe kijkt de wethouder nu terug op dit proces? En welke geleerde lessen uit de Ruimtelijke Koers heeft hij in dit proces toegepast?

En déjà vu met de Ruimtelijke Koers geldt ook voor de wijze waarop met het budget is omgegaan. Ook nu weer werd deze verhoogd zonder dit expliciet aan de gemeenteraad voor te leggen. Het is de Inwonerspartij die eerder al een motie indiende dat dergelijk handelen tot de categorie behoort van: eens maar nooit meer. Ondanks dat deze motie raadsbreed werd aangenomen, schoffeert het college opnieuw het budgetrecht van de raad. Totale uitgave is nu bijna een half miljoen euro, 3 keer zo veel als ingeschat. De wethouder erkende destijds dat dit niet meer mag voorkomen. Welke waarde mogen wij nu hechten aan deze woorden? En waarom heeft dit weer kunnen gebeuren? Hoeveel moties zijn er nog nodig om dit in de toekomst te voorkomen?

En dan ligt er een kleurloze visie voor het altijd zo kleurrijke Oude Dorp. Het contrast kon niet groter.  Bij de Ruimtelijke Koers was er sprake van overduidelijk verkeerde keuzes, en de kramp bij het college lijkt te zijn toegeslagen, want bij de visie Oude Dorp worden er amper keuzes gemaakt. In onze ogen is de visie dan ook niet af en hadden wij graag gezien dat de visie ingetrokken werd en werd afgerond. Kan de wethouder aangeven wat de inwoners precies kunnen verwachten met deze visie?

Voor de Inwonerspartij geldt dat het unieke dorpse karakter moeten blijven, een leefbare omgeving en zullen veranderingen alleen daarbinnen inpasbaar zijn. Wij zijn daarom geen voorstander van een uitbreiding van de supermarkt op het Oude Dorp. De Albert Heijn is een buurtsuper en dat hoort het te blijven. Wij dienen daarom een amendement om verdere uitbreiding te voorkomen. Ten tweede heeft het college zelf geconcludeerd dat er geen draagvlak is voor een autovrij of autoluw Plein, maar het college wil dit wel als stip op de horizon behouden. Onbegrijpelijk dat als een plan geen draagvlak heeft toch nog als einddoel wordt gezien. ITH dient daarom een amendement in om deze stip op de horizon weg te strepen.

Het college koos er mede daarom voor om het Plein parkeerluw te maken. In het parkeerbeleid, dat onlangs in vastgesteld, is betaald parkeren een mogelijkheid. ITH is geen voorstander van betaald parkeren in Houten en wil dit zeker ook niet zien op of rond het Oude Dorp. ITH dient daarom ook een motie in om betaald parkeren niet mogelijk te maken op of rond het Oude Dorp. Daarnaast wil ITH wel dat de verkeersveiligheid op het Plein verbeterd wordt. We vragen de wethouder dan ook op welke manieren de verkeersveiligheid op het Plein verbeterd kan worden, zonder dat het Oude Dorp autoluw of autovrij wordt gemaakt?

Het unieke karakter en de historische uitstraling van het Oude Dorp moet blijven. Op dit moment zijn er onvoldoende instrumenten om dit te beschermen. ITH heeft daarom een motie met de SGP ingediend om een traject in gang te zetten voor een beschermd dorpsgezicht. Dit betekent in onze ogen niet dat er niks mogelijk is op het Oude Dorp. ITH ziet graag dat er kleinschalige evenementen en activiteiten plaats vinden op het Oude Dorp. Dit komt ten goede van de sfeer en levendigheid op het Oude Dorp. Het Oude Dorp mag best bruisen.  Daarom heeft ITH samen met D66 een amendement ingediend.

Als laatste wil ITH zich hard maken voor de senioren in Houten.  ITH ziet graag seniorenwoningen op de locatie waar nu de Grund is gevestigd. Ouderen moeten steeds langer zelfstandig wonen en er zijn te weinig seniorenwoningen. De locatie is ideaal geschikt voor senioren. Naast het Amaliapark en vlakbij voorzieningen. ITH dient daarom een motie Knarrenhof in, specifiek voor deze groep inwoners.

Dit betekent wel dat verschillende organisaties weg moeten bij de Grund, zoals de voedselbank. ITH vindt dat de gemeente een geschikte locatie voor deze organisaties moet zoeken. Daarom hebben wij samen met HA een motie opgesteld voor verplaatsing van de cultuur in het Oude Dorp en dienen wij een motie voor de verplaatsing van de Voedselbank.

Het Oude Dorp verdient beter, het is daarom buitengewoon spijtig dat we op deze manier met een uniek stukje Houten omgaan.  

Geef een reactie