Standpunten ITH

Onderstaande standpunten vloeien voort uit het fundament dat Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) de lokale politieke partij van Houten is. Dit betekent dat ITH onafhankelijk is en geen rekening hoeft te houden met landelijke en provinciale politieke partijen en hun dogma’s.

ITH is niet gebonden en kan daardoor oprecht en alleen voor de belangen van de gemeente Houten opkomen en hun inwoners. Dat maakt ITH in Houten uniek! ITH zet zich de komende jaren daarom weer stevig in voor het lokale belang en het belang van haar inwoners. “Inwoner centraal, Houten vooruit! “, dat is het motto van ITH voor de komende raadsperiode.

Inwoner centraal, Houten vooruit!

Betere inspraak en participatie voor inwoners
Allereerst wil ITH dat de gemeente verplicht wordt de inwoners veel eerder te betrekken bij het besluitvormingsproces. Inwoners moeten tijdig geïnformeerd worden als er iets in hun buurt gaat veranderen en moeten inspraak krijgen bij de uiteindelijke keuzes die gemaakt worden. Door vanaf het begin participatie te verlenen heeft ITH het vertrouwen dat er ook betere plannen zullen worden ontwikkeld en er meer rekening wordt gehouden met de omwonenden. ITH wil daarom een wethouder inwonersparticipatie.

Bruisend Houten
ITH is groot voorstander van initiatieven die bijdragen aan een meer bruisend en gezellig karakter van Houten. ITH wil dat de gemeente particuliere initiatieven, zoals het Stadsstrand Houten, het Winterplein met schaatsbaan, het Dorpsfeest en het culinaire evenement ProefHouten intensiever stimuleert. ITH wil meer financiële ondersteuning voor de culturele sector. Houten moet gezelliger worden en meer bruisen. Ook in de winkelgebieden op het Rond, het Oude Dorp en bij Castellum.

Wonen

ITH wil meer aandacht voor nieuwe woningen voor specifieke doelgroepen van haar inwoners, zoals starters, jongeren en senioren. Bij toekenning van een woning dienen de huidige bewoners die in Houten zijn ingeschreven bij voorrang in aanmerking te komen. ITH pleit verder voor meer bouw van seniorenwoningen in de buurt van zorginstellingen. ITH zal zich blijven inzetten voor terugdringing van de onaanvaardbaar lange wachtlijsten voor betaalbare woningen, zowel in de sociale als in de vrije sector. Hoogbouw is niet gewenst en moet tot een minimum worden beperkt. Daarnaast dient de bouw van woningen altijd in samenspraak te gaan met de buurt.

Veiligheid
Ten aanzien van het veiligheidsbeleid wil ITH een veel betere bescherming voor de inwoner tegen criminaliteit. Het aantal inbraken in woningen is in 2016 fors gestegen. Stijgingen doen zich voor bij het aantal autokraken, meldingen jongerenoverlast, zedendelicten, huiselijk geweld, zakkenrollers en winkeldiefstallen. Meer inzet van politie en surveillance is een absolute randvoorwaarde voor het dalen van deze criminaliteitscijfers. De gemeente Houten moet zorgen voor meer zichtbare politiecapaciteit en cameratoezicht. ITH is voorstander van een wethouder veiligheid. ITH wil dat de vrijwillige brandweer volledig gefaciliteerd wordt, zodat zij op tijd kan komen bij branden met levensbedreigende risico’s. De brandweermensen verdienen daarbij alle ondersteuning.

Leefbaarheid
Onderhoudsniveau van de openbare ruimte schiet tekort. Het onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. De afgelopen jaren is er tegen de zin van ITH in fors bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte en het openbaar groen. ITH wil de bezuiniging op het onderhoud van de openbare ruimte zo snel mogelijk weer terugdraaien. En dat geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid van Houten. ITH wil dat het bomenbeleid verder uitgebreid wordt.

Duurzaamheid
Er dient een goede verhouding te zijn tussen wat belangrijk is voor het milieu en wat acceptabel is voor de inwoner. Waar mogelijk dient duurzame energie zoveel mogelijk gestimuleerd en toegepast te worden. Daarom wil ITH de komende periode inzetten op grootschalige toepassing van zonne-energie. Gemeente Houten moet onder meer volgens ITH zelf duurzame energie opwekken (bijvoorbeeld zonnepanelen op het gemeentehuis en andere gebouwen van de gemeenten) en dient bij bedrijven en particulieren plaatsing van zonnepanelen actief te stimuleren.

De plaatsing van de windturbines heeft ITH altijd een verkeerde keuze gevonden. Windmolens van dit formaat horen op minimaal 2 kilometer afstand geplaatst te worden van woonwijken en kernen, om aantasting van het woon- en leefmilieu te voorkomen. De komende jaren blijft ITH kritisch en zal zich inzetten om de overlast van de windmolens tot een minimum te beperken.

Dossiers

In Houten spelen veel onderwerpen. Deze onderwerpen zijn beschreven in afzonderlijke dossiers. Het gaat om:

Kandidaten Inwonerspartij Toekomst Houten